Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hietaharju, Henry

Pankkien stressitestit osana sääntelyä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Panu Kalmi
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
103
Pankkien taloudellinen tila ja sääntely ovat olleet finanssikriisistä lähtien tarkastelun alla. Euroalueella tarkastelun tarvetta on lisännyt valtiovelkakriisi, joka on pitänyt pankkien varojen laadun jatkuvasti talouskeskusteluissa. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää pankeille tehtävien stressitestien luotettavuus sääntelyn näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan euroalueen pankeille tehtyjä stressitestejä ja niiden tuloksia. Työssä paneudutaan lisäksi talouden viimeaikaisiin tapahtumiin sekä rahoituslaitosten sääntelyyn. Tutkimuksen tuloksena syntyy kattava kokonaiskuva stressitestien onnistumisesta osana pankkien sääntelyä.

Työn teoreettinen viitekehys koostuu finanssikriisistä, euroalueen valtiovelkakriisistä, pankkien sääntelystä sekä stressitesteistä. Teoriaosa sisältää aihetta koskevaa kirjallisuutta, tutkimuksia, julkaisuja sekä artikkeleita. Työn tutkimusongelma on selvitetty määrällisellä tutkimuksella, jossa on käytetty apuna laajaa otosta euroalueen pankeista. Otoksen suurella edustavuudella on varmistettu tutkimuksen luotettavuus.

Tutkimustulosten mukaan suurempien pankkien taseissa olevat varat eivät ole huonompilaatuisia, kuin pienempien pankkien. Suuria pankkeja on syytetty liiallisesta riskinotosta, mutta saadut tulokset eivät tue tätä väittämää. Saatujen tulosten mukaan pankin toimintavaltiolla on merkitystä siihen kuinka pankki menestyi taloudellista tilaa kuvaavassa arvioinnissa. Tutkimustulokset kertovat Kyproksen, Kreikan sekä Italian pankkien taseissa olevien varojen olevan huonompilaatuisia kuin muiden maiden pankkien. Valtion velka suhteessa BKT:hen osoittautui selittäväksi tekijäksi eroihin tuloksissa eri maiden pankkien välillä.
Avainsanat:
Stressitestit, sääntely, finanssikriisi, valtiovelkakriisi
© Tritonia 2014-2019