Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2016

Lehto, Jarkko

TIETOVARASTOINTI JA BUSINESS INTELLIGENCE

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vartiainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
62
Tutkielmassa tutkitaan tietovarastoinnin ja Business Intelligencen tekniikoita ja käytän- töjä. Tutkimus suoritettiin kirjallisuustutkimuksena ja siinä perehdyttiin tietovarasto- tyyppeihin ja arkkitehtuureihin, tietokantoihin, ETL-työkaluihin sekä meta-dataan. Tutkimuksessa tutkittiin myös Business Intelligenceä ja muita päätöksenteon apuväli- neitä sekä raportointia ja mittaristoja. Strategista johtamista esitellään myös lyhyesti, koska Business Intelligence ja siitä saadun tiedon perustella tehdään strategisia päätök- siä ja ohjataan yritystä menestykseen.
Tutkimukset osoittivat, että tietovarastointi ja Business Intelligence voidaan toteuttaa monella eri tavalla ja monessa eri mittakaavassa. Pienimmillään ratkaisut voidaan to- teuttaa pelkän excelin avulla ja laajimmillaan koko organisaation kattavalla tietovarasto ja Business Intelligence -ratkaisulla. Business Intelligence -ratkaisut toteutetaan yleen- sä yhdessä tietovaraston kanssa ja kustannussyistä molemmat ratkaisut ostetaan samal- ta valmistajalta tai toimittajalta. Business Intelligencen puuttumisesta on tänä päivänä yritykselle pelkästään haittaa ja hyvin toteutettuna se on yritykselle merkittävä kilpai- luetu. Parhaimmillaan Business Intelligence antaa yrityksen johdolle reaaliaikaista tie- toa päätöksenteon tueksi.
Avainsanat:
Data Warehousing, Business Intelligence, Tietovarastointi
© Tritonia 2014-2019