Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Varmola, Kalle

TULOSPALKKAUS JA TALOUSKASVU – TYÖNTEKIJÄOMINAISUUKSIEN VAIKUTUKSET

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Hannu Piekkola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
77
Tulospalkitseminen on yleistynyt kahden viimeisen vuosikymmenen aikana merkittävästi Suomessa. Tämän pro gradu-tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ja kuvata, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet yleistymiseen ja millainen vaikutus tulospalkkauksella on ollut talouskasvuun. Talouskasvun kannalta tulospalkalla on aikaisemmin osoitettu merkittävä positiivinen vaikutus tuottavuuteen, varsinkin korkean tuottavuuden yrityksissä. Tutkimuksessa kiinnitetään myös huomiota siihen miten ikä, koulutus, sukupuoli, työkokemus ja ammattinimike vaikuttavat tulospalkkaukseen.

Aikaisemman teoreettisen tutkimuksen pohjalta tarkastellaan erityisesti käsitettä palkitseminen ja sen yhtä osaa, tulospalkkausta. Suomen historiallisesta kehityksestä oli saatavilla riittävästi tilastotietoa, joka mahdollisti monipuolisen tarkastelun. Eri sosiodemografisten tekijöiden vaikutuksia tulospalkkaukseen on kuvattu kansainvälisissä tutkimuksissa myös aiemmin.

Tämä kvantitatiivinen tutkimus toteutettiin hyödyntämällä laajaa yritys-ja palkkatietoaineistoa, missä analysoitiin suomalaisissa Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) alaisissa yrityksissä työskennelleiden henkilöiden palkitsemistietoja. Lopullinen otos muodostettiin vuosilta 2009–2013. Tutkimusaineistosta kattaa laajalti yksityisen sektorin eri aloilta. Tulospalkitsemisen vaikuttavia tekijöitä paneeliaineiston monimuuttujaregressioanalyysillä.

Talouskasvun kannalta tulospalkalla on aikaisemmin osoitettu merkittävä vaikutus tuottavuuteen, varsinkin korkean tuottavuuden yrityksissä. Yrityskohtaisella aineistolla tehty tutkimustulos osoittaa, että tulospalkkauksella ei näytä olevan kuitenkaan vaikutusta yritysten kasvuhakuisuuteen. Korkean arvonlisän yritykset näyttävät kasvavan nopeammin tutkimuksen tulosten mukaan, mutta tulospalkkaus ei kiihdytä tätä kasvua. Tuloksista havaittiin myös, että yksittäisillä demografisilla tekijöillä kuten koulutuksella voi vaikuttaa yksilöperusteisten tulospalkitsemismallien toimivuuteen.

Avainsanat:
Palkitseminen, tulospalkkaus, motivaatio, yrityksen tuottavuus, toimialat ja sosiodemografiset tekijät
© Tritonia 2014-2019