Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Luoma, Riikka

Markkinoinnin automaatio yrityksen kilpailukeinona

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirjo Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
93
Markkinointi on suuressa murroksessa digitalisaatiosta johtuen. Markkinoinnin automaatio on työkalu, joka palvelee yrityksiä muutospaineissa ja jonka avulla yritykset tekevät dataan perustuvaa, automatisoitua ja kohdistettua viestintää nykyisille ja potentiaalisille asiakkaille. Sen suosio on kovassa kasvussa, mutta käytön tulokset eivät aina yllä oletetulle tasolle. Tässä tutkielmassa tarkastellaan automaatiota kriittisestä näkökulmasta ja pyritään luomaan realistinen kuva automaation toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen tarkoituksena on muodostaa ymmärrystä siitä, miten markkinoinnin automaatiosta kehitetään yrityksen toimiva kilpailukeino.

Tutkielman teoreettinen viitekehys rakennetaan luomalla esiymmärrystä markkinoinnin automaatiosta yhtenä markkinoinnin työkaluna. Tämä tehdään käsittelemällä automaation ominaisuuksia, tavoitteita, mittareita, hankinnan suunnitteluprosessia, sekä hyötyjä ja haasteita. Automaatio asemoidaan myös markkinoinnin kenttään yhdeksi kilpailukeinoksi. Empiirisen tutkimuksen perusteella kuvataan ja analysoidaan automaation käyttöä case-yrityksissä, sekä luodaan käsitystä tekijöistä, jotka vaikuttavat automaation toimivuuteen kilpailukeinona. Empiirinen aineisto on kerätty teemahaastattelemalla viittä markkinoinnin automaation osaajaa seuraavissa yrityksissä: Posti, Elisa, Veikkaus, Vaisala ja LähiTapiola.

Johtopäätöksenä voi todeta, että markkinoinnin automaation hyödyntäminen kilpailukeinona vaatii erityisen huomion kiinnittämistä automaation implementointiin, organisaation sisäisiin sekä resursseihin liittyviin tekijöihin. Tälläisiä tekijöitä ovat esimerkiksi osaaminen, ICT-järjestelmät ja niiden integraatio, organisaation yhteinen tahtotila, tavoitteiden asettaminen, sisällöntuotanto sekä asiakasdata. Markkinoinnin automaatio ei välttämättä heti tuo luvattuja hyötyjä vaan saattaa synnyttää odottamattomia haasteita. Automaation käytön onnistuminen kilpailukeinona vaatiikin sitoutumista ja jatkuvia panostuksia toiminnan kehittämiseen.
Avainsanat:
Digitaalinen markkinointi, markkinoinnin automaatio, markkinointiviestintä
© Tritonia 2014-2019