Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Kilpinen, Mikael

Tammikuuanomalian esiintyminen Suomen ja Baltian osakemarkkinoilla

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Rothovius
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
63
Tammikuuanomalia on yksi tunnetuimmista anomalioista markkinoilla. Tässä tutkielmassa perehdytään tammikuuanomalian esiintymiseen Suomen ja Baltian osakemarkkinoilla. Tammikuuanomaliaa tutkitaan vuosien 2000–2013 aikaväliltä.

Tutkielman teoriaosuudessa käsitellään tehokkaita markkinoita, osakkeiden hinnoittelua ja markkinoilta aikaisemmissa tutkimuksissa havaittuja säännönmukaisia poikkeamia, eli anomalioita. Anomalioista esitellään tunnetuimmat yritysominaisuuksiin perustavat anomaliat sekä tunnetuimmat kalenterianomaliat. Teoriaosuudessa tammikuuanomaliasta tuodaan esille havaintoja sekä kehittyviltä että kehittyneiltä markkinoilta. Teoriaosuudessa esitellään myös aikaisimmissa tutkimuksissa havaitut anomaliaa mahdollisesti selittävät tekijät ja esitellään tutkimuksia, joissa on havaittu viitteitä anomalian mahdollisesta heikentymisestä tai poistumisesta markkinoilta.

Empiirisessä osiossa tammikuuanomaliaa Suomessa ja Baltiassa tutkitaan reg-ressioanalyysin avulla portfolioittain, jakaen aineisto maittain kolmeen koko-portfolioon. Anomaliaa tutkitaan sekä koko tutkimusperiodilta että jakaen periodi kahdelle samanmittaiselle osavälille. Tutkimustuloksena havaitaan, että tammikuuanomaliaa esiintyy Suomen ja Baltian osakemarkkinoilla tutkimusperiodin aikana. Havaintoja anomalian esiintymisestä tehdään sekä pienten että suurten yritysten kokoportfolioista. Tutkiessa anomaliaa osaperiodeittain havaitaan, että anomaliaa esiintyy molempina osaperiodeina, ennen talouden kriisejä periodilla 2000–2006 ja talouden kriisien aikana periodilla 2007–2013.
Avainsanat:
tammikuuanomalia, kalenterianomaliat, markkinatehokkuus
© Tritonia 2014-2019