Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2016

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Majamaa, Satu

Can Social Enterprises Help to Tackle Poverty: Examining the Role of three Brazilian Social Enterprises

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen: European Civil Servants - kansainvälisen hallinnon ohjelma
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
94
Jatkuvat muutokset julkisella sektorilla ja finanssikriisi ovat haastaneet julkisen sektorin tarkastelemaan maailmanlaajuisesti rooliaan. Perinteisten mallien rinnalle on haettu uutta toimintamallia, joka korostaisi yhteistyötä eri sektoreiden kesken ja auttaisi löytämään innovatiivisia ratkaisuja eriarvoisuuteen sekä sosiaalisiin ongelmiin. Yhteiskunnallinen yrittäjyys pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen.

Tutkimuksessa tarkastellaan, voivatko yhteiskunnalliset yritykset toiminnallaan kitkeä köyhyyttä ja mikäli voivat, millaisen roolin ne ovat omaksuneet köyhyyden kitkemisessä Brasiliassa. Tutkimus perustuu yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja uuden julkisen hallinnan (New Public Governance) teorioihin. Yhteiskunnallinen yrittäjyys on verrattain uusi ilmiö ja noussut viimeisen 20 vuoden aikana merkittäväksi toimintamalliksi. Se on maailmanlaajuisesti edelleen suhteellisen tuntematon toimintamalli. Ilmiön uutuuden vuoksi tutkimuksessa selvitetäänkin, mitä yhteiskunnallinen yrittäjyys tarkoittaa ja mikä tässä toimintamallinsa on merkittävää köyhyyden kitkemiseksi. Uusi julkinen hallinta-teoria korostaa yhteistyötä, innovaatioiden merkitystä sekä asiakkaan tarpeisiin vastaamista. Yhteiskunnalliset yritykset luetaankin tutkimuksessa edustavan uuden julkisen hallinnan-doktriinia, joten niiden potentiaalia köyhyyden kitkemisessä tarkastellaan tästä lähtökohdasta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tukimuksena. Aineisto pohjautuu kirjallisuuskatsaukseen ja tutkimuksen kolmea yhteiskunnallista yritystä käsittelevään kirjalliseen materiaaliin.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on merkittävä toimintamalli, joka madaltaa raja-aitoja eri sektoreiden välillä. Tapaustutkimukset Brasiliasta osoittavat, että yhteiskunnalliset yritykset toimivat voimaannuttavasti ja innovoiden toimiessaan köyhyyden poistamiseksi. Yhteiskunnalliset yritykset tekevät yhteistyötä yli sektorirajojen eli kumppanuudet ovat merkittävässä asemassa niiden menestyksen takana. Kumppanuudet kytkeytyvät vahvasti innovaaatioihin ja myös voimaannuttamiseen. Kaikki kolme osa-aluetta linkittyvät keskenään vahvistaen toinen toisiaan.

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on hyvin monimuotoinen käsite, eikä siitä ole yleismaailmallista määritelmää. Olisikin tärkeää, että toimintamallin piirteistä saavutettaisiin yhteisymmärrys. Yhteiskunnalliset yritykset edustavat uutta innovatiivista sektoria, joka asettuu perinteisen sektorijaon ulkopuolelle. Ne ovat selkeästi uusi julkinen hallinta-doktriinin mukaisia toimijoita, jotka menestyksekkäästi kitkevät köyhyyttä Brasiliassa. Tulevaisuudessa tulisi pyrkiä takaamaan yhteiskunnallisten yritysten rahoituksen jatkuvuus ja riippumattomuus.
Avainsanat:
kumppanuus, innovaatiot, uusi julkinen hallinta, voimaantuminen, yhteiskunnallinen yrittäjyys
© Tritonia 2014-2019