Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2016

Jaanu, Outi

SOX 404-raportoinnin vaikutus luotonantajien korkovaatimuksiin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
98
Yritysten taloudellisen raportoinnin luotettavuus on noussut merkittäväksi kriteeriksi luotonantajien arvioidessa yritystä ja tehdessä lainauspäätöstä. Julkaistujen tietojen laadukkuuden heiketessä luotonantajat pyrkivät turvaamaan sijoituksensa muun muassa hinnoittelemalla korkeammin ja liittämällä enemmän rajoittavia sopimusehtoja.
Yritysten ei ole tarvinnut aiemmin julkaista tai raportoida sisäisten kontrollijärjestelmiensä tehokkuudesta, mutta Sarbanes-Oxley lain voimaantulon myötä, vuonna 2002, Yhdysvalloissa listatut pörssiyhtiöt olivat velvollisia julkisesti raportoimaan sisäisten kontrolliheikkouksien ilmenemisestä.
Sarbanes-Oxley lain tavoitteena on parantaa yritysvastuuta, taloudellista raportointia sekä estää yritys- ja kirjanpitopetoksia. Lailla pyritään parantamaan luotonantajien ja sijoittajien luottamusta yritysten taloudelliseen toimintaan. Erityisesti Sarbanes-Oxley lain pykälä 404 on herättänyt paljon keskustelua sen tuomien lisäkustannusten vuoksi ja monet kriitikot ovatkin tuoneet esille ylittääkö lain tuomat hyödyt sen mukana tulleet lisäkustannukset.
Tutkielmassa johdetaan hypoteesit empiiristä tutkimusta varten, jossa selvitetään onko kontrolliheikkouksien julkaisemisella vaikutusta luotonantajien korkovaatimukseen. Tutkimus toteutettiin keräämällä aineisto Yhdysvaltojen pörssiin listattujen yritysten SOX 404 -raporteista ja tilinpäätöstiedoista. Käyttäen lineaarista regressioanalyysiä selvitettiin ovatko lainanantajien korkovaatimukset korkeampia sisäisistä kontrolliheikkouksista julkaiseville verrattuna yrityksiin, joilla sisäiset kontrollit olivat tehokkaat. Tulokset eivät vahvistaneet hypoteeseja, mutta tutkimuksen rajoitteet huomioon ottaen päätelmiä lain tuomista vaikutuksista lainanantajien arvioon yrityksen toiminnasta voidaan tehdä.
Avainsanat:
Sarbanes-Oxley laki, SOX 404, Taloudellinen raportointi, Sisäiset kontrollit, korkovaatimus
© Tritonia 2014-2019