Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Prami, Aleksandra

Resursseista arvoksi aikakauslehden blogiportaalissa: case Häät.fi

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirjo Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
100
Viime vuosina alkanut printtimedian ja erityisesti aikakauslehtien ahdinko erilaisten digitaalisten sisältöjen suosion lisääntymisen vuoksi on ajanut mediatalot keksimään uusia ansaintamalleja ja yhä digitaalisempia toimintatapoja. Yksi näistä uusista toimintatavoista on blogiportaalin perustaminen aikakauslehden verkkosivuille, millä pyritään houkuttelemaan lisää lukijoita aikakauslehden brändin pariin ja lisää mainostuloja mainostavilta yrityksiltä. Tällaisessa toimintamallissa mediatalo toimii yhteistyössä bloggaajien ja mainostajien kanssa, jolloin tavoitteena on luoda arvoa toiminnan osapuolille blogiportaalin avulla. Tässä tutkielmassa perehdytään näiden avaintoimijoiden välisiin suhteisiin sekä siihen, miten ja millaista arvoa tällaisessa aikakauslehden blogiportaalin ympärille rakentuneessa toimijakentässä muodostuu.

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on luoda ymmärrystä siitä, mitkä tekijät toimivat potentiaalisesti arvoa tuottavina resursseina toimijoiden välisessä suhteessa. Tavoitteen toteuttamiseksi tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan sekundääriaineiston valossa toimijakentän osapuolia, heidän käytössään olevia resursseja sekä suhteita, joiden avulla näitä resursseja yhdistellään, jotta arvoa voisi lopulta muodostua. Tämän pohjalta luodaan toimijoiden välisistä suhteista esiymmärrys, joka ohjaa empiirisen tutkimuksen toteuttamista.

Tutkielman toisena tavoitteena on selvittää empiirisesti, minkälaisia suhteita tapaustutkimuksen kohteena olevassa toimijakentässä syntyy. Kolmantena tavoitteena on luoda ymmärrystä, millaista arvoa syntyy toimijakentän osapuolten välisissä suhteissa eri toimijoille. Sekä toisen että kolmannen tavoitteen toteuttamiseksi tehdään empiirinen tapaustutkimus Häät-lehden blogiportaalin ympärille rakentuneesta toimijakentästä sen avaintoimijoita haastattelemalla. Empiirisen tutkimuksen pohjalta nostetaan esille, millaisia suhteita mediatalon, bloggaajien ja mainostajien välille syntyy sekä minkälaista arvoa näissä suhteissa syntyy ja minkälaisten resurssien avulla.
Avainsanat:
Blogit, blogimarkkinointi, arvo, resurssit, suhdemarkkinointi
© Tritonia 2014-2019