Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Rautanen, Lauri

Informoidut lyhyeksi myyjät ja ylisuuret tuotot Laskentatoimen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Timo Rothovius
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Finance
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
54
Tutkielmassa käydään läpi, millä tavalla lyhyeksi myynti toimii osana nykyaikai-sia osakemarkkinoita. Lyhyeksi myynnin teorian pohjalta tarkastellaan lyhyeksi myynnistä saavutettuja ylisuuria tuottoja sekä tutkitaan, onko merkityt lyhyet po-sitiot informoituja. Tutkielmassa tutkitaan lyhyiden positioiden muutoksia Suo-messa kahden vuoden aikana. Tutkielma perustuu finanssivalvonnan julkaise-maan dataan, minkä julkaiseminen aloitettiin lokakuussa 2012. Tutkielman tu-losten perusteella arvioidaan myös lyhyeksi myynnin tämänhetkistä lainsäädän-töä ja sen toimivuutta.

Euroopan unioni pyrki lisäämään lyhyeksi myynnin läpinäkyvyyttä uuden lain-säädännön avulla syksyllä 2012. Uuden asetuksen johdosta finanssivalvonta jul-kistaa lyhyet positiot, jos ne ylittävät tai alittavat 0,5 % kynnysarvon yhtiön liik-keeseen lasketusta pääomasta. Suomessa tutkimuksia lyhyeksi myynnillä saavu-tetuista ylisuurista tuotoista ei ole aikaisemmin vielä tehty kyseisen aineiston pohjalta.

Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että lyhyeksi myyjät ovat onnistuneet keskittämään lyhyet positionsa osakkeisiin, jotka ovat tuottaneet huonommin kuin markkinat, minkä johdosta ylisuuriin tuottoihin on tutkielman aineiston pe-rusteella päästy. Lyhyeksi myynnin positioiden informatiivisuus tulevaisuuden tuottoihin voidaan myös löytää, mutta tieteellisesti tulokset eivät ole tässä ta-pauksessa merkittäviä. Lyhyeksi myyjien käyttämän ylimääräisen informaation käytöstä ennen tulosjulkistuksia ei tutkielmassa saada tieteellisiä todisteita.

Tutkielman tulosten perusteella voidaan todeta lyhyeksi myynnin olevan hyödyl-linen väline nykyaikaisessa osakekaupassa, eikä tutkimustulosten perusteella voida tehdä johtopäätöksiä lyhyeksi myyjien väärinkäytöksistä kokonaisuutta tarkasteltaessa. Lyhyiden positioiden julkaisemista voidaan kuitenkin pitää po-sitiivisena suuntauksena finanssilainsäädännössä ja sen kehittämistä tulisi mah-dollisesti viedä pidemmälle.
Avainsanat:
Lyhyeksi myynti, Informoidut lyhyeksi myyjät, ylisuuret tuotot
© Tritonia 2014-2019