Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Iso-Markku, Lauri

Älykäs energiapalveluratkaisu arvolupauksen muodostajana - Case Anvia Kotitonttu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Arjo Rajala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
127
Kotitalouksien sähkön seuraaminen ja mittaaminen on muuttunut viime vuosien aikana valtavasti mahdollistaen uudenlaisten palveluratkaisujen kehittämisen kotitalouksiin. Tässä tutkimuksessa tarkasteluun on valittu kotitalouksille suunnatut älykkäät energiapalveluratkaisut erityisesti tutkimuksen toimeksiantoyrityksen Anvian tarjoama Kotitonttu, joka tuottaa monenlaisia hyötyjä kuluttajien arkeen, kuten esimerkiksi energian reaaliaikainen seuraaminen, sekä kulutuksen optimoiminen taloudellisesti hyödyttäväksi. Kyseiset palveluratkaisut ovat osa isompaa kokonaisuutta, jossa yrityksien fokus tuotekeskeisyydestä on siirtymässä palvelukeskeisyyteen, ottaen samalla myös asiakkaan entistä enemmän huomioon toiminnassaan. Tällöin esille nousee kysymys: miten asiakasarvoa syntyy, sekä kuka sitä luo ja millä edellytyksillä?

Tutkimuksen aihealueena ja tutkittavana ilmiönä onkin siis asiakasarvon luominen ja arvolupauksen muodostuminen palveluratkaisujen kontekstissa. Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä asiakasarvon luomisesta ja arvolupauksen muodostumisesta asiakkaan ja yrityksen välille, jolloin tutkimuksen tavoitteeksi muodostui liikkeenjohdolle konstruoitava konkreettinen malli arvolupauksen rakentamisesta älykkäiden energiapalveluratkaisujen kontekstissa hyödyntämällä asiakasarvonluonnin ja arvolupauksen rakentamisen aikaisempaa tutkimusta ja teorianmuodostusta. Tutkimuksen empiiristä aineistoa varten haastateltiin myös yrityksien avainhenkilöitä, sekä Kotitonttua käyttäviä asiakkaita kattavan kokonaiskuvan saamiseksi.

Tutkimuksessa havaittiin, että Kotitontun arvolupaus ei resonoi asiakkaiden kanssa, joka selittää Anvian ongelmia palvelun myynnissä ja markkinoinnissa. Samalla havaitaan, että asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka kuvaa hyvin asiakkaan luomaa asiakasarvoa. Tutkimuksessa huomattiin myös useita kehityskohteita liittyen Kotitontun markkinointiin ja itse palveluun, jonka perusteella pystyttiin konstruoimaan Kotitontusta arvolupausmalli, joka resnonoi asiakkaiden tarpeiden ja halujen mukaan.
Avainsanat:
Asiakasarvo, Arvonluonti, Arvoulottuvuudet, Arvolupaus.
© Tritonia 2014-2019