Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Storås, Linda

Helt fucking killercrazy. Integrerad språkväxling i tre ungdomsromaner

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Karita Mård-Miettinen & Siv Björklund
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsi äidinkielenä
Koulutusohjelma:
Kieliasiantuntijuus erikoistuneessa yhteiskunnassa -maisteriohjelma
Sivumäärä:
79
Huvudsyftet med min avhandling är att undersöka i vilken mån och på vilket sätt författaren Jenny Jägerfeld använt sig av integrerad språkväxling för att ge sken av ett autentiskt ungdomsspråk i sina tre ungdomsromaner. Språkväxling innebär att inslag på andra språk än huvudspråket förekommer i romanerna, och de integrerade språk-växlingarna innehåller interaktion mellan två eller flera språk. Av särskilt intresse har integreringen på ordnivå varit, eftersom romankaraktärerna använder sig av kreativa ordformer som old school-rullstol. Denna undersökning skiljer sig från tidigare forskning om skönlitterär språkväxling eftersom den inte berör minoritetslitteratur eller språkliga minoriteter, utan fokuserar på hur ungdomsspråket återges i ungdoms-litteraturen.

Romanernas 837 sidor innehåller 339 integrerade språkväxlingssekvenser på sju olika språk. Som stöd för min analys har jag använt mig av Eriksson och Haapamäkis modell, i vilken man diskuterar form, funktion och kommunikativ kontext. För att identifiera språkväxling har jag använt mig av Svenska Akademiens ordlista – de ord som denna ordlista inte tar upp är inte etablerade i svenskan och kan således anses vara språkväxlingar. Enligt denna princip har ord som popcorn och catwalk inte excerperats.

Språkväxlingssekvenserna i romanerna har markerats genom förklaringar och typologiska markeringar och mer sällsynta översättningar. Min undersökning visar dock att om en typologisk markör förekommer beror det oftare på romanernas uppbyggnad än på att det förekommer språkväxling. Resultaten kan dock inte anses vara generaliserbara med tanke på att materialet endast omfattar romaner av en och samma författare. Däremot speglar de ett flerspråkigt ungdomsspråk, och ger en inblick i hur flerspråkighet kan återges i litteratur.
Avainsanat:
Ungdomsspråk, ungdomslitteratur, språkväxling, flerspråkighet
© Tritonia 2014-2019