Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2015

Tapojärvi, Mikko

Energiahallinta Vaasan kaupungin kiinteistökannassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Valvoja: Seppo Niemi / Ohjaajat: Jukka Kiijärvi ja Tiina Sekki
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Energiatekniikka
Koulutusohjelma:
Energia- ja informaatiotekniikan ohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80 + liitteet
Tässä tutkimuksessa kehitettiin Vaasan kaupungin omistamaan ja Vaasan Talotoimi –liikelaitoksen hallinnoimaan julkiseen rakennuskantaan sovellettu energiahallintajärjes-telmä. Työn lähtökohdaksi selvitettiin Vaasan Talotoimen nykytila energiahallintajärjes-telmän näkökulmasta. Nykytilaan perustuen määriteltiin muutos- ja kehitystarpeet ISO 50001 –standardin vaatimusten ja käyttöohjeiden mukaisesti.
Tutkimus tehtiin selvittämällä ensin nykyinen Vaasan Talotoimen energiatehokkuustoi-minta. Seuraavaksi toimintaa verrattiin kansainväliseen energiahallintajärjestelmän stan-dardiin. Vertailusta saatujen tulosten perusteella laadittiin muutos- ja kehitystarpeet standardin vaatimusten mukaiselle tasolle.
Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että suurin haaste liittyy jo olemassa olevan toiminta-mallin hajanaisuus. Toimintojen hajanaisuuden vuoksi järjestelmät eivät keskustele kes-kenään, joka hankaloitti raportoinnin lisäksi dokumentaation toimivuutta.
Energiahallintajärjestelmän avulla järjestelmien kommunikointiongelmista päästään eroon ja voidaan asettaa selkeät tavoitteet ja päämäärät rakennusten energiatehokkuuden pa-rantamiselle. Energiahallintajärjestelmän toimintaohje sisältää selkeän toimintakuvauksen siitä, miten energiatehokkuutta jatkossa parannetaan ja toimintaa kehitetään. Energiahal-lintajärjestelmä on työkalu ison rakennuskannan kokonaistaloudelliseen ja resurssitehok-kaaseen energiatehokkuustyöhön.
Tutkimuksessa tehtiin määritelmä Vaasan Talotoimen energiatehokkuustyön strategiseksi suunnaksi. Työn seuraamiseksi laadittiin vaadittavat indikaattorit ja mittarit. Mittareiden seurantaa tiivistetään jatkossa esimerkiksi energiakulutuspoikkeamien vähentämiseksi.
Avainsanat:
energiahallinta, energiatehokkuus
© Tritonia 2014-2019