Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Ojajärvi, Anne

Kunnanjohtaja eettisenä johtajana "Luottamuksellahan tässä eletään"

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Ari Salminen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
97
Johtaminen on vaativaa työtä. Kunnanjohtaja tekee työtä organisaationsa korkeimpana viranhaltijana koko persoonallaan, koulutuksensa ja kokemuksensa kautta karttuneella ammattitaidollaan. Eettisyys on johtamisen laatutekijä, jota on syytä vaalia ja kehittää julkisella sektorilla, erityisesti kunnissa ja kaupungeissa.

Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa yleiskuva kunnanjohtajasta eettisenä johtajana vastaamalla tutkimuskysymyksiin: Mitä eettisyydellä tarkoitetaan kunnanjohtajan työssä? Mitkä seikat vaarantavat kunnanjohtajan riippumattomuuden ja viittaavat korruptioon kuntasektorilla? Mitä eettisen johtamisen elementtejä kunnissa on?

Tämän laadullisen tutkimuksen metodina käytettiin teemahaastattelua. Haastateltaviksi kutsuttiin 15 kunnanjohtajaa ympäri Suomen. Haastateltujen kunnanjohtajien joukko muodosti kuntakoon, maan-tieteellisen sijainnin, johtajakokemuksen ja pohjakoulutuksen perusteella heterogeenisen joukon, jonka yhdistävänä tekijänä oli kuuluminen Kuntaliiton perustamaan Ryhmä 44:ään.

Kunnan eettinen johtaminen koostuu useasta elementistä. Haastateltujen kunnanjohtajien mukaan johtamisen tärkeimmät arvot ovat avoimuus ja oikeudenmukaisuus, hyvän hallinnon toteuttamisessa yhdenvertaisuus ja objektiivisuus. Julkisuus koetaan myönteisenä, mutta haasteellisena asiana. Lait ohjaavat intressikysymyksissä, mutta henkilökohtaisen integriteetin säilyttäminen ja korruption välttäminen vaativat vahvaa itsetuntemusta sekä arvoihin ja periaatteisiin pohjautuvaa korkeaa moraalia.

Korruption piirteiden tunnistaminen kunnallishallinnossa on haasteellista. Kovan korruption muodot on helppo tunnistaa, mutta vähäisempi korruptio tulkitaan usein huonoksi hallinnoksi tai heikoksi johtamiseksi. Kunnanjohtajan vahva integriteetti tarjoaa suojan korruptiota vastaan. Turvatakseen uskottavuutensa esittelijänä, kunnanjohtajan on suojeltava itseään integriteetin loukkauksilta.

Kunnanjohtajan tärkein intressi tulee olla kunnan ja kuntalaisten edun puolustaminen. Luottamus johtajan toimintaan rakentuu avoimuuden ja rehellisyyden hengessä.

Eettistä johtamista ei voi eriyttää kunnan muusta johtamisesta. Kunnanjohtajan asema on vastuullinen, sillä hän vastaa organisaationsa eettisen toiminnan laadusta ja sen kehittämisestä. Eettisen johtamisen toimintatavoilla voidaan myötävaikuttaa koko organisaation eettisyyden tasoon. Näitä toimintatapoja ovat mm. esimerkillä johtaminen, vuorovaikutuksen lisääminen, organisaation perustehtävästä muistut-taminen, koulutus ja havaittuihin epäkohtiin puuttuminen.
Avainsanat:
Eettinen johtaminen, kunnanjohtaja, hyvä hallinto, arvot, integriteetti
© Tritonia 2014-2019