Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Ekola, Katri

Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän taloudellinen kannattavuus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Hannu Piekkola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Euroopan energiastrategia määrittelee jäsenmailleen kansalliset tavoitteet energiankäytön ja tuottamisen tehostamiseksi, uusiutuvan energian tuotannon sekä energiaomavaraisuuden lisäämiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi uusiutuvan energian tuotantoa on tuettava aluksi verovaroin. Tässä tutkielmassa käsitellään tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän taloudellisia vaikutuksia, onko tuulivoiman tukeminen taloudellisesti kannattavaa tai voisiko järjestelmää muuttaa tehokkaammaksi? (Työ- ja elinkeinoministeriö 2013).

Tutkimuksessa käytetään valmiita ennusteita ja arvioita tuulivoiman ja sähkön markkinahintojen kehittymisestä. Tärkeimmät käytettävät ennusteet ovat Pöyry Management Consulting Oy:n (2015) matala-, perus- ja korkeaskenaariot sähkön markkinahintojen kehittymisestä. Niiden ja todellisten voimalaitosten tiedoilla on arvioitu syöttötariffijärjestelmän kokonaiskustannukset eri skenaarioissa ja kokonaiskustannusten avulla on tehty laskelmat esimerkiksi kotimaisuudesta, vaikutuksesta vaihtotaseeseen sekä sähkön viennin ja tuonnin kehittymisestä tulevaisuudessa. Taloudellisten vaikutusten tehokkaamman arvioinnin aikaansaamiseksi verrataan tuulivoimaa vaihtoehtoiseen energiantuotantomuotoon, tässä tutkielmassa turvetuotantoon. Turvetuotannon etuja ovat edullisuus, kotimaisuus ja laajat käyttöön soveltuvat tuotantoalueet. Turvetuotannolla on kuitenkin laajemmat vaikutukset ympäristöön kuin tuulivoimalla ja tuulivoimaa tuetaankin pääasiassa sen ympäristöystävällisyyden vuoksi. (Flyktman 2012; Leinonen 2010; Työ- ja elinkeinoministeriö 2013).

Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän kannattavuuden arvioinnissa olennaista on myös tavoitehinnan taso, jonka mukaan maksettava syöttötariffi määräytyy ja jonka mukaan sähköntuottajat saavat korvauksen tuotteestaan. Tarkoituksena olisi, että tavoitehinta olisi riittävän korkealla, että se houkuttelisi sijoittamaan tuulivoimaan ja toisaalta sen täytyisi olla mahdollisimman edullinen valtion budjetille. Tutkielmassa arvioidaan optimaalista tavoitehintatasoa käyttäen Datar-Mathewsin Monte Carlo -simulaatiota, jonka avulla lasketaan mahdollisia projektin nykyarvoja esimerkkivoimalaitokselle. Simulaatioiden avulla arvioitu syöttötariffijärjestelmän tavoitehinnan optimaalinen taso 75 €/ MWh on hieman alhaisempi kuin nykyisin käytössä oleva tavoitehinta. (Mathews, Datar & Johnson 2007.)
Avainsanat:
Tuulivoima, syöttötariffijärjestelmä, kotimaisuus, tavoitehinta, turvetuotanto
© Tritonia 2014-2019