Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Makkonen, Tarja

Muutoksen johtaminen pirullisten ongelmien näkökulmasta: muutos yhteispäivystyksen alkaessa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Muutokset terveydenhuollossa tulevat lisääntymään. Pirullisia ongelmia esiintyy usein, jos organisaatiossa on jatkuvaa muutosta. Terveydenhuollon ongelmista suurin osa on luonteeltaan pirullisia. Pirullisten ongelmien huomioiminen terveydenhuollossa on hyödyllistä, koska näin on mahdollista saada ihmiset näkemään ongelman luonne uudesta näkökulmasta. Koska moniin terveydenhuollon uudistuksiin on suhtauduttu kuin kesyihin ongelmiin, uudistukset eivät aina ole olleet sitä mitä odotettiin. Pirulliset ongelmat tulisi ratkaista ja johtaa omalla lähestymistavalla. Tiukasti laaditut suunnitelmat eivät auta pirullisten ongelmien kohdalla. Yksinkertaiset ratkaisut ovat usein vääriä ja voivat aiheuttaa lisää ongelmia sekä estää myöhemmin oikeiden ratkaisujen toteuttamisen.

Tämän Pro Gradu-tutkimuksen tarkoituksena on kuvata miten erään terveyskeskuksen päivystyksen siirtyminen keskussairaalan yhteispäivystykseen sujui ja mitä johtamisen keinoja voidaan käyttää henkilökunnan tukemiseksi suuremmissa muutoksissa. Tutkimuksen pääkysymyksenä oli: Mitä muutosjohtaminen on kun sitä tarkastelee pirullisten ongelmien näkökulmasta. Tutkimuksen alakysymyksinä olivat: Miten muutosprosessi yhteispäivystyksen alkaessa suunniteltiin ja toteutettiin? Miten muutos onnistui muutokseen osallistuneiden esimiesten ja hoitajien näkökulmasta? Vastausta tutkimusongelmaan pohditaan pirullisten ongelmien sekä aikaisempien tutkimusten avulla. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään muutoksen johtamista ja pirullisia ongelmia muutoksen johtamisessa.

Tutkimus on kvalitatiivinen ja se toteutettiin teemahaastattelulla. Haastattelujen pääteemoina olivat muutoksen suunnittelu, muutoksen toteutus ja muutoksen ongelmat. Tutkimukseen osallistui yhteensä 26 esimiestä ja hoitajaa terveyskeskuksesta sekä keskussairaalasta.

Tutkimuksessa selvisi, että yhteispäivystystä suunniteltiin pitkään. Poliittiset päätökset tehtiin vasta hyvin myöhään ja tämä vaikeutti muutoksen suunnittelua ja toteutusta. Kunnan taloudellinen tilan-ne heikkeni ennen muutoksen alkua ja tämä vaikutti muutoksen toteutukseen. Hoitajat saivat itse valita haluavatko he siirtyä vanhoina työntekijöinä keskussairaalan yhteispäivystykseen vai jäädä terveyskeskuksen terveysasemille töihin. Kaiken kaikkiaan muutoksen onnistumiseen oltiin tyytyväisiä. Muutosprosessiin olisi kuitenkin kaivattu muutosjohtajaa. Muutoksista tulisi aina tiedottaa avoimesti ja tulisi kertoa syyt miksi muutos tehdään. Muutosprosessiin pitäisi ottaa mukaan kaikki sidosryhmät ja huomioida heidän mielipiteet sekä yhdessä pohtia parasta mahdollista ratkaisua.

Muutosjohtamisen periaatteina voisi olla samat periaatteet kuin kaaoksen reunalla toimimiseen. Näin muutoksenjohtamista ajateltaisiin pirullisten ongelmien näkökulmasta eli ongelmat tulee hyväksyä sellaisenaan, pienikin muutos voi aiheuttaa suuria muutoksia, tulee pyrkiä parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun, kaikki ongelmat ovat uniikkeja, älä usko aina olevasi itse oikeassa, esimiehen tulee pitää ovi avoinna ja ei saa unohtaa arkista toimintaa, koska arki vaikuttaa organisaation kehitykseen. Muutoksissa otetaan välillä askelia eteenpäin, välillä sivulle ja taakse eli muutokset etenevät epälineaarisesti.
Avainsanat:
muutoksen johtaminen, pirulliset ongelmat, kompleksisuus
© Tritonia 2014-2019