Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Tiainen, Elina

”Tää on palvelutyötä omalle organisaatiolle” Tapaustutkimus sisäisen markkinoinnin vaikutuksesta palvelukulttuuriin osana strategian toteuttamista

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Söderman
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
143
Tämä tutkimus tarkastelee, kuinka sisäinen markkinointi osana strategian toteuttamista voi vaikuttaa organisaation palvelukulttuuriin. Tutkimuksen taustalla oli tutkijan kiinnostus strategisen johtamisen ja palvelukulttuurin kehittämiseen. Strategian työstäminen on useassa yrityksessä keskeisessä asemassa, mutta sen toteuttaminen ei aina onnistu.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu strategisen johtamisen, organisaatiokulttuurin sekä sisäisen markkinoinnin kokonaisuuksien ympärille. Strategisen johtamisen kokonaisuus johdattaa läpi strategiaprosessin kirkastaen lopuksi strategian toteuttamisen haasteita. Strategisesta johtamisesta luodaan liittymäpinta palvelukulttuuriin näkyvin ja näkymättömin tasoin sekä organisaation tunnetiloja tarkastelemalla. Organisaation tunnetilat asettavat erilaisia vaatimuksia strategiselle johtamiselle. Niihin voidaan vastata hyödyntämällä sisäistä markkinointia johtamistuen, osaamistuen ja teknisen tuen keinoin.

Kyseessä on tapaustutkimus kohdeorganisaation nykytilasta. Kvalitatiivinen tutkimusaineisto kerättiin haastatteluin ja strategiatyöpajojen havainnointia hyödyntäen. Aineiston analysoinnissa käytettiin teoriaohjautuvaa sisällönanalyysia. Kohdeorganisaation palvelukulttuurin perustana on strateginen päätös toimia palvelulähtöisesti. Sen arvot ja perusolettamukset pääosin tukevat strategian toteutumista, mutta sisältävät myös haasteita. Sisäisen markkinoinnin vaikutus on nykytilassa tunnistettavissa, mutta sitä voidaan kehittää esimerkiksi huomioimalla organisaation tunnetilat.

Avainsanat:
Strategian toteuttaminen, palvelukulttuuri, sisäinen markkinointi
© Tritonia 2014-2019