Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Andtbacka, Ida

Rhetorische Stilmittel in Kommentaren zum Ukraine-Konflikt in der Neuen Zürcher Zeitung

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
70
Retorik, eller konsten att övertyga, utvecklades i antikens Grekland och används flitigt ännu idag. Genom att införa olika retoriska stilmedel kan skribenter effektivt öka tex-tens trovärdighet och tillförlitlighet i läsarens ögon.

Syftet med denna kvalitativa avhandling är att undersöka vilka retoriska stilmedel som skribenterna använder för att förmedla sitt budskap och övertyga läsaren. Undersök-ningsmaterialet består av 14 kommentarer ur den schweiziska dagstidningen Neue Zür-cher Zeitung. Kommentarerna är skrivna av experter inom olika områden, såsom politik, kultur och samhällsvetenskap. Materialet omfattar ca 11 000 ord och texterna härstam-mar från tidningens nätsidor och behandlar krisen i Ukraina.

Teoridelen utgörs av tre huvudkapitel: textsorter och -funktioner, språket i pressen och retorik. I det första kapitlet behandlas olika sätt att kategorisera texter, i det andra ges kriterier för den undersökta journalistiska textsorten, och i det sista kapitlet förklaras centrala begrepp inom retoriken och retoriska stilmedel.

Analysen visade att skribenterna flitigt använder sig av olika retoriska stilmedel för att göra sin text mer övertygande. Metaforer och hänvisningar till historiska personer an-vänds speciellt ofta, och verkar framföra skribentens åsikt på ett begripligt sätt. Andra stilmedel som t.ex. retoriska frågor förekom mera sällan, och ordupprepningar förekom inte alls. Sammanlagt fanns det belägg för nio olika retoriska stilmedel i undersöknings-materialet.
Avainsanat:
Rhetorik, Kommentar, Redeschmuck
© Tritonia 2014-2019