Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2015

Lakkonen, Jukka

3D-tulostaminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anna-Maija Wörlin
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
52
Tässä tutkielmassa perehdyttiin 3D-tulostamisen kehitykseen ja sen tarjoamiin mah-dollisuuksiin tulevaisuudessa. Tutkielmassa käsiteltiin myös 3D-tulostamisen mahdol-lisista vaikutuksista tuotantoketjuun ja tuotantoon. Tärkeimpänä tutkimuskohteena oli 3D-massiivitulostus ja sen varteenotettavat vaihtoehdot. Tutkimusongelmat ovat: mitä on 3D-tulostus, miten 3D-tulostus vaikuttaa toimitusketjuihin ja tuotantoon, sekä kuinka 3D-tulostamista voidaan tulevaisuudessa hyödyntää laajoissa rakennusprojek-teissa.
Tutkielmassa käytettiin aineistona sähköisiä ja kirjallisia lähteitä. Johtuen tieteenalan uutuudesta ja valmistuneiden tutkimusten vähyydestä tutkimusten todenperäisyys varmistettiin lähdekritiikillä, sekä tutkimusten vertailulla. Lähteiden pohjalta löydet-tiin vastauksia tutkimusongelmiin ja kartoitettiin mahdollista tarvetta jatkotutkimuk-selle tulevaisuudessa.
Tutkielma jakautuu selviin osioihin. Ensin kuvattiin tulostimien kehitys pisteeseen jolloin ensimmäinen 3D-tulostin luotiin. Tämän jälkeen selitettiin 3D-tulostimen ja sen vaatimien ohjelmistojen toimintaa. Tekniikan selventämisen jälkeen paneuduttiin tuotantoketjun muuttumisen tarkasteluun. Tuotantoketjuista siirryttiin koko tuotannon tarkasteluun ja muutoksen aiheuttamien seurausten selvittämiseen. Tämän jälkeen, kun 3D-tulostamisen yleiset periaatteet oli selvitetty, keskityttiin tarkastelemaan 3D-tulostuksen käyttömahdollisuuksia laajoissa rakennusurakoissa. Lopuksi koottiin teh-dyt johtopäätökset.
Avainsanat:
3D-tulostus, tuotantoketju, teollisuus, tuotanto, massiivitulostus
© Tritonia 2014-2019