Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Hakuli, Jaakko

Kansallinen identiteetti urheilujournalismissa. Tarkastelussa Sotshin olympialaisia koskevat artikkelit Ilta-Sanomissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Merja Koskela
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
86
Kansallisella identiteetillä tarkoitetaan yksilön ymmärrystä itsestään osana jotain tiettyä kansallisuutta. Suomalaisuus on ollut vahva kansallinen identiteetti verrattuna suurimpaan osaan muita länsimaisia kansallisia identiteettejä. Syyksi sille on esitetty esimerkiksi eristynyttä maantieteellistä asemaa ja erikoista kieltä. Globalisoituva moderni maailma on kuitenkin aiheuttamassa kaikille kansallisille identiteeteille ennennäkemättömiä haasteita. Tässä tutkielmassa analysoin, millaisena suomalainen kansallinen identiteetti kuvattiin Ilta-Sanomien urheilusivuilla Sotshin vuoden 2014 olympialaisten aikana. Tutkimusaineistoni koostuu Ilta-Sanomien urheilusivujen olympialaisia käsittelevistä artikkeleista.

Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jonka teoreettisena viitekehyksenä toimii diskurssianalyysi. Diskurssianalyysi eroaa muusta kielentutkimuksesta siten, että se on erityisen kiinnostunut kielen ja todellisuuden välisestä suhteesta. Diskurssianalyysi nojaakin sosiaalisen konstruktionismin perinteeseen, jossa kielen ja sitä ympäröivän maailman ajatellaan olevan kaksisuuntaisessa yhteydessä toisiinsa. Todellisuus muokkaa kieltä ja kieli todellisuutta. Näin ollen voidaan ajatella, että esimerkiksi urheilujournalismin kautta on mahdollista vaikuttaa siihen, millaiseksi kansallinen identiteetti rakentuu.

Tutkielmani perusteella voidaan sanoa, että Ilta-Sanomien urheilusivuillaan esittämä kuva suomalaisesta kansallisesta identiteetistä ei ole yhtenäinen. Lehdessä esiintyvä kuva on kuitenkin mahdollista jakaa kohtuullisen selkeästi kahteen rinnakkaiseen käsitykseen suomalaisuudesta. Analysoimani aineiston perusteella vuonna 2014 Ilta-Sanomien luoma kuva suomalaisuudesta kansallisena identiteettinä nojasi toisaalta perinteisiin paikallisiin arvoihin, toisaalta taas moderneihin kansainvälisiin arvoihin. Suomalaiset urheilijat jaettiin analyysini perusteella Ilta-Sanomissa usein selkeästi edustamaan joko perinteisiä tai moderneja arvoja. Kummallekin käsitykselle suomalaisuudesta tuotettiin lehdessä omat sankarinsa.
Avainsanat:
kansallinen identiteetti, urheilujournalismi, diskurssianalyysi
© Tritonia 2014-2019