Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Mutila, Krista

YKSILÖN JA TYÖYMPÄRISTÖN YHTEENSOPIVUUDEN YHTEYS VUOKRATYÖNTEKIJÄN SITOUTUMISESSA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Maria Järlström
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
84
Globaali työelämän muutos on johtanut joustaviin työvoiman käytön muotoihin, minkä seurauksena vuokratyövoiman käyttö on yleistynyt. Perinteinen ajatus työvoiman sitoutumisesta työnantajaan tai vastaavasti työnantajan sitoutumisesta työntekijöihin on ollut murroksessa koko 2000-luvun ajan ja työvoimasta on tullut yksi tuotannontekijä muiden tuotannontekijöiden joukkoon. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää tilastollisin menetelmin, onko yksilön ja työympäristön yhteensopivuudella yhteyttä vuokratyöntekijän käyttäjä- tai vuokrayritykseen sitoutumiseen. Ajankohtaisuuden lisäksi tutkimuksen uutuusarvona nähdään aiemman tutkimuksen vähäisyys.

Teoriaosuuden muodostavat vuokratyöhön ja yhteensopivuuteen sekä sitoutumiseen liittyvät luvut. Tutkimuksessa otetaan huomioon yksilön ja työympäristön yhteensopivuuden tasot eli organisaatio, työryhmä, esimies ja työtehtävä sekä niiden vaikutukset vuokratyöntekijän kokemaan affektiiviseen-, laskelmoivaan- ja normatiiviseen sitoutumiseen. Tutkimuskysymystä lähestytään yksilön näkökulmasta. Tutkimusaineistona käytettiin sähköisellä kyselylomakkeella kerättyä aineistoa (N=71). Sitoutumista mitattiin Allenin ja Meyerin (1990) sitoutumismittarin avulla ja yhteensopivuuden mittaristossa yhdistettiin kaksi aiempaa yhteensopivuuden tasoja tarkastelevaa mittaristoa. Aineistoa analysoitiin muun muassa faktorianalyysin, keskiarvojen ja t-testin avulla. Kyselyn avoimien vastausten tulkinnassa käytettiin kvalitatiivista analyysia.

Tämän tutkimuksen perusteella yhteensopivuuden tasoilla on tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä vuokratyöntekijän sitoutumiseen. Vuokratyöntekijän ja työympäristön yhteensopivuudella on erityisesti yhteyttä yksilön affektiiviseen sitoutumiseen suhteessa käyttäjäyritykseen. Vuokratyöntekijät ovat keskimäärin sitoutuneempia käyttäjäyritykseensä kuin vuokrafirmaansa. Tätä tukee myös aiemmat tutkimustulokset. Epävarmuuden kokemukset, suhteen vastavuoroisuuden puute ja psykologisen sopimuksen rikkonaisuus korostuvat vuokratyössä.
Avainsanat:
Vuokratyöntekijä, yksilön- ja työympäristön yhteensopivuus, sitoutuminen
© Tritonia 2014-2019