Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Hietanen, Anna

Palkitsemisjärjestelmä keskijohdon esimiesten motivaattorina

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Brandt
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Tutkimuksen tavoitteet: tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää onko keskijohdon esimiesten palkitsemisella yhteyttä motivaatioon. Tutkimuksessa tarkasteltiin palkitsemisen nykytilaa ja pyrittiin löytämään kehitysehdotuksia motivoivampaan palkitsemismalliin keskijohdon esimiehille.

Lähdeaineisto: Tutkimuksen teoreettisen osan lähdeaineistona käytettiin palkitsemista ja työmotivaatiota käsittelevää kirjallisuutta, artikkeleja ja aikaisempia tutkimusraportteja. Teoriaosio muodostaa viitekehyksen, sekä avaa käsitteitä ja malleja, joita käytettiin analysoitaessa empiirisen osion tuloksia. Empiirinen tutkimusaineisto pohjautuu seitsemän keskijohdon esimiehen haastatteluun ja niistä saatuihin tuloksiin, joita lopuksi testattiin teoriaosiossa käsiteltyjen teorioiden ja aikaisempien tutkimustulosten kanssa.

Tutkimuksen tulokset ja keskeiset havainnot: tutkimuksen keskeisenä havaintona voidaan todeta, että keskijohdon esimiesten palkitsemisella on merkitystä motivaatioon. Haastatteluun osallistuvien esimiesten keskuudessa palkitsemisen nykytila vaihteli suuresti, mutta vastaajat olivat kaikki jollain tapaa tyytymättömiä nykyiseen malliin. Tutkimuksen perusteella ei pystytty muodostamaan yhtä tiettyä mallia, joka toimisi motivoivampana kaikille keskijohdon esimiehille, mutta yhtenäisiä kehitysehdotuksia palkitsemisen parantamiseen kuitenkin löytyi. Jotta palkitseminen koettaisiin esimiesten keskuudessa motivoivammaksi, pitäisi palkitsemista muuttaa niin, että tavoitteet olisivat realistisia, mitattavia ja selkeitä ja saatu palkkio olisi rahallisesti selvästi tuntuvaa ja linjassa tavoitteen aikajänteeseen. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että palkitseminen kannattaa suunnitella yksilöllisesti. Oleellista palkitsemisen suunnittelussa on se, että siihen kannattaa käyttää aikaa, sillä palkitsemisen avulla saadaan parhaassa tapauksessa sitoutettua avainhenkilöitä yritykseen sekä tehostettua toimintaa ja saavuttaa parempia tuloksia.
Avainsanat:
Johtaminen, palkitseminen, työmotivaatio, keskijohto
© Tritonia 2014-2019