Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Engsbo, Hannele

Hankintamenettelyn keskeyttäminen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Kristian Siikavirta
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisoikeus
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
83
Julkisten hankintayksiköiden on kilpailutettava hankintansa hankintalaissa säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Hankintaprosessilla tarkoitetaan julkisten hankintojen kilpailuttamisen eri vaiheita ja siinä noudatettavia menettelytapoja ja käytäntöjä. Prosessi etenee hankintojen suunnittelusta päätyen hankintasopimukseen ja sopimuksen täytäntöönpanoon. Hankintaprosessi ei aina etene sopimukseen asti toivotulla tavalla. Tällöin hankintayksiköllä on mahdollisuus keskeyttää hankinta. Hankintayksikön on hankintamenettelyn keskeyttämistä koskevassa ratkaisussaan arvioitava, perustuuko keskeyttäminen todellisiin syihin ja siihen, vaikuttaako ratkaisu syrjivästi ehdokkaisiin tai tarjoajiin. Lisäksi hankinnan keskeyttämistä koskeva päätös on perusteltava.

Hankintamenettelyn keskeyttämistä koskeva hankintalain 73 a § (698/2011) tuli voimaan 1.10.2011. Vaikka laissa ei keskeyttämisen sallivaa määräystä aikaisemmin ollut, hankinnan keskeyttäminen oli oikeuskäytännön mukaan mahdollista. Koska määräystä ei ollut, hankintamenettelyn keskeyttämisestä haettiin markkinaoikeudelta muutosta suhteellisen usein. Syynä valitusten suureen määrään oli epätietoisuus hankinnan keskeyttämisen sallittavuudesta. Säännöksen lakiin kirjaamisen tavoitteena oli valitusten määrän väheneminen.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisten syiden perusteilla hankinta voidaan keskeyttää. Keskeyttämiseen johtaneiden syiden perusteella pohditaan lisäksi, millä keinoin hankinnan keskeyttäminen voisi olla vältettävissä. Hankintalain säännös ei kerro sitä, millä perusteilla hankinta voidaan keskeyttää. Tulkinta perustuu yksinomaan hankinnan keskeyttämistä koskeviin tuomioistuinten ratkaisuihin. Tutkimusmetodina käytetään lainoppia ja tavoitteena on selvittää tuomioistuinten ratkaisuista hankinnan keskeyttämistä koskevan säännöksen sisältö ja tulkinta. Tulkinnassa käytetään myös teleogista tulkintaa, jolloin pyritään huomioimaan lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lainsäätäjän tahto. Lähdeaineistona käytetään lainsäädäntöä, lainvalmisteluaineistoa, oikeuskäytäntöä, oikeuskirjallisuutta sekä eräitä aihetta käsitteleviä tutkimuksia.

Euroopan yhteisön tuomioistuimen mukaan hankintamenettelyn keskeyttäminen ei vaadi poikkeuksellisten ja vakavien olosuhteiden olemassaoloa, mutta jokaisessa tapauksessa tulee noudattaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatetta. Euroopan yhteisön tuomioistuimen, korkeimman hallinto-oikeuden ja markkinaoikeuden ratkaisujen mukaan hankinnan keskeyttämisen syitä ovat olleet tarjouskilpailun valmisteluvaiheessa arviointivirhe, jonka johdosta hankintayksikkö ei voi valita edullisinta tarjousta, tulkinnanvarainen tai virheellinen tarjouspyyntö, vain yksi hyväksyttäväksi katsottava tarjous, hankinnan kohteen tai hankinnan tarpeen muuttuminen hankintamenettelyn aikana ja hankintayksikön rahoitustilanne. Todellisia syitä eivät ole hankintalain kiertäminen ja asianosaisen oikeussuojan saamisen estäminen eikä markkinatilanteen kartoittaminen näennäisellä tarjouskilpailulla.

Hankintamenettelyn keskeyttäminen olisi ainakin osittain vältettävissä huolellisemmalla hankintojen suunnittelulla sekä ennen tarjouskilpailua tapahtuvalla markkinoiden kartoittamisella yhteistyössä yrittäjien kanssa. Hankintaosaamista tulisi lisätä ja ottaa tarjouspyynnön valmisteluun mukaan kyseisen hankinnan parhaat asiantuntijat. Kaikilta osin hankinnan keskeyttämisiä ei voitane jatkossakaan välttää, koska tilanteet saattavat muuttua hankintaprosessin aikana.
Avainsanat:
julkiset hankinnat, kilpailutus, hankintamenettelyn keskeyttäminen
© Tritonia 2014-2019