Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Mäki-Torkko, Mari

”Viktiga för att tvåspråkigheten på VCS ska fungera”. Språkkurser på Vasa centralsjukhus ur personalens synvinkel

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Nina Pilke
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Ruotsin kieli
Sivumäärä:
128
Pro gradu tutkielmani on osa tutkijatiimi BiLingCon sosiaali- ja terveysalan ammatillista kaksikielisyyttä tutkivaa hanketta. Vaasan keskussairaalassa toteutetussa tutkimuksessa tutkin keskussairaalan henkilökunnalleen tarjoamaa kielten opetusta yksilön näkökulmasta. Tutkimukseni on tapaustutkimus, jonka aineistonkeruu on toteutettu koko keskussairaalan henkilökunnalle lähetetyn sähköisen kyselylomakkeen avulla joulukuussa 2012. Tämän lisäksi osa aineistosta on peräisin keskussairaalan kieltenopettajan, Annika Backlundin haastattelusta. Tarkastelun kohteena ovat tarjotut kielikurssit ja työntekijöiden kokemukset kursseista. Rajaan vastaajien määrää siten, että otan mukaan tarkasteluun hoitohenkilökunnan ja lääkärit. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia kursseja Vaasan keskussairaala hoitotyöntekijöilleen tarjoaa sekä miten lääkärit ja hoitohenkilökunta (N=357) kokevat työnantajan tarjoaman kielenopetuksen, kurssien tarpeellisuuden ja niiden sisällön. Lisäksi vertaan keskenään edellä mainittujen työntekijäryhmien kokemuksia, mielipiteitä ja osallistumisaktiivisuutta. Kytken tarkasteluuni Molinin osallisuuden teorian, jossa on keskeistä valinnan mahdollisuus sitoutumisen, autonomian, vallan ja johonkin kuulumisen näkökulmasta.
Tutkimukseni osoittaa, että kielikursseja pidetään yleisesti ottaen hyvänä ja kannatettavana asiana. Suurin osa tähän tutkimukseen osallistuneista, kaksikielisessä Vaasan keskussairaalassa työskentelevistä lääkäreistä ja hoitohenkilökunnasta kokee hallitsevansa molempia kotimaisia kieliä riittävästi, mikä osaltaan selittää sitä, että suomen ja ruotsin kielen kursseille vastaajista oli osallistunut vain 16 %. Vastauksista käy kuitenkin ilmi, että kehittämistarvetta on erityisesti toisen kotimaisen kielen kirjoittamisessa, jonka harjoittelussa olisi mahdollista hyödyntää paljon toivottuja, internetissä toteutettavia kielikursseja. Vastaajien taustoista riippumatta suurin osa kokee kursseille osallistumisen työajalla vaikeaksi tai mahdottomaksi. Toinen haaste nähdään kurssien tasoissa tai lähinnä niiden puuttumisessa, sillä vastaajat toivovat eri kursseja eritasoisille opiskelijoille.
Avainsanat:
Tvåspråkighet, de båda inhemska språken, språklag, sjukhus, serviceorganisation, vårdbransch, språkkurs
© Tritonia 2014-2019