Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Koski, Krista

Käyttäjäkeskeisyys strategiadokumenteissa: Tarkastelussa kunnalliset kulttuuristrategiat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
90
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä käyttäjäkeskeisyys merkitsee kulttuuristrategiadokumenteissa. Kulttuuristrategioissa määritellään suunnitelmat kulttuuritoiminnan johtamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. Käyttäjäkeskeisyydessä huomioidaan erityisesti tuotteen käyttäjien tarpeet ja toiveet. Tässä tutkimuksessa käyttäjiksi käsitetään muun muassa kunnan kulttuurityöntekijät ja poliittiset päättäjät.

Ensin selvitettiin kulttuuristrategioiden viestintäkonteksti funktionaalisella analyysilla. Tällöin laadittiin kulttuuristrategioita, niiden taustaorganisaatioita ja käyttötarkoituksia koskevaa tietoa hyödyntäen graafinen esitys viestintäkontekstista. Viestintäkontekstin ja lähteisiin perustuvan käyttäjäkeskeisyystiedon avulla luotiin kulttuuristrategioiden käyttäjäkeskeisyysmalli. Malli sisälsi kolme teemaa: viestien esitystavat, visuaalinen käytettävyys ja valinnat tekstin sisällön suhteen.

Alustavaa käyttäjäkeskeisyysmallia sovellettiin dokumenttiaineistoon, joka koostui kuntien ja maakuntien strategiadokumenteista. Osa strategioista oli itsenäisiä kulttuuristrategioista ja osa laajempia strategioita, joista huomioitiin kulttuuria koskevat osat. Analyysi nosti esiin sen, että alustavaan käyttäjäkeskeisyysmalliin kuuluneiden kriteerien lisäksi kannattaa huomioida dokumentin tyyli, johon kuuluvat yhtenäiset valinnat ulkoasussa, sisällössä ja retoriikassa.

Tutkimus osoitti, että käyttäjäkeskeisyysnäkökulmasta ihanteellisessa kulttuuri-strategiadokumentissa käyttäjien tarpeet on tiedostettu suunnitteluvaiheessa. Dokumenttisuunnittelussa tärkeitä osa-alueita ovat tyyli, viestien esitystavat, havaintoergonomia ja tekstin sisältö. Käyttäjäkeskeinen strategiadokumentti hyödyttää käyttäjää ja sitä laatinutta organisaatiota, koska käyttäjä saa siitä helposti tarvitsemansa tiedon, ja organisaatio saa tehokkaasti viestinsä perille. Vaikka tutkimuksessa keskityttiin kulttuuristrategiadokumentteihin, sopivat monet käyttäjäkeskeisyysmallin kriteereistä muidenkin alojen strategiadokumentteihin.
Avainsanat:
kulttuuristrategia, käyttäjäkeskeisyys, käytettävyys, kunta
© Tritonia 2014-2019