Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Salonen, Sampo

Markkinointikeinot taantumassa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Martti Laaksonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
95
Talouden taantuma luo yritykselle haasteita ja mahdollisuuksia, joka johtaa monesti markkinointikulujen vähentämiseen. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää yrityksen markkinointikeinoja taantuman aikana ja analysoida, miten yritykset ovat muokanneet toimintojaan vaikeina aikoina. Tutkimuksen tarkoitusta analysoidaan kolmen tavoitteen kautta.

Ensimmäinen tavoite on tuottaa käsitteellinen perusta ilmiölle. Taantuman vaikutuksia käsitellään yrityksen näkökulmasta tuoden esille myös kuluttajien käyttäytymisessä tapahtuvat muutokset. Toisena tavoitteena on kehittää tutkielman viitekehys luomalla malli, jossa määritellään myös empiriassa käsiteltävät teemat. Yritys joutuu miettimään markkinointikeinoja kysynnän heikentyessä ja yrityksen arvoketjussa tapahtumien muutosten johdosta. Kolmas tavoite liittyy tutkimuksen empiriaan. Tavoitteena on kuvailla ja selittää empiirisen aineiston avulla erilaisten yritysten käyttäytymistä taantumassa.

Empiirinen aineisto kerätään haastattelemassa kuutta erilaista yritystä. Yritykset jaotellaan kolmeen ryhmään. Investointihyödykkeiden, kestokulutushyödykkeiden sekä kertakulutushyödykkeiden parissa toimiviin yrityksiin. Tutkimus osoittaa, kuinka taantuman aikana yritykselle on tärkeää nähdä sekä pitkän ajan strategia että lyhyen ajan taktiikan mahdollisuudet. Optimaalisesti näitä molempia hyödyntämällä saadaan yritys asemoitumaan markkinoilla niin, että he ovat valmiina menestymään talouden elpyessä. Mukautuminen markkinoiden nykytilaan on tärkeää varsinkin taantuman pitkittyessä. Taantumassa tapahtuvat järkevät kulujen leikkaamisen ja investointeihin panostamiset ovat avainasemassa mitattaessa yrityksen menestymistä taantuman jälkeen.
Avainsanat:
taantuma, markkinointistrategia, markkinointikeinot
© Tritonia 2014-2019