Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Halen, Juha

Rakennemuutos ja aineettomat sekä kiinteät investoinnit

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Hannu Piekkola
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Taloustiede
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
62
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää Suomessa tapahtunutta rakennemuutosta ja aineettomien sekä kiinteiden investointien muutoksia eri toimialoilla. Tarkastelussa on keskitytty vuosiin 1998–2006 ja kansainvälisen finanssikriisin jälkeisiin muutoksiin vuosina 2007–2012. Toimialatarkastelussa muutoksia tutkitaan tarkemmin rakentamisen, teollisuuden ja palveluiden osalta. Tutkielmassa hyödynnetään Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Suomen Asiakastieto Oy:n yhdistelmäaineistoa eli niin sanottu linked employer-employee data (LEED-aineisto). Tutkimus on osa Tekesin rahoittamaa INNOEUROPE hanketta Aineeton pääoma – osaamisen ja lisäarvon tukeminen Euroopassa 2013–2014.

Suomen talous avautui 1990-luvulla, jolloin yritysten mahdollisuus investoida ulkomaille parani. Samalla Suomessa on vallinnut rakennemuutos, jossa tuotantotoiminta ja työpaikat ovat vähentyneet vanhoilta keskeisiltä toimialoilta, kuten metsä- ja metalliteollisuudesta. Tutkimuksessa selvitetään aineistoa analysoimalla, kuinka aineettomat ja kiinteät investoinnit ovat muuttuneet tehtyä työtuntia kohden tarkastelujaksolla. Käytetyllä menetelmällä tulokset voidaan jakaa sisäisiin ja rakennemuutoksen aiheuttamiin muutoksiin.

Tulosten mukaan kiinteät investoinnit työtuntia kohden ovat vähentyneet 0,48 % vuodessa tutkimusvälillä, kun vastaavasti aineettomat kasvoivat samaan aikaan 2,71 % vuodessa. Toimialoja tarkasteltaessa kiinteiden investointien suhde työtuntia kohden vaihteli enemmän kuin aineettomat investoinnit, joiden kasvu aleni tarkastelujaksojen välillä liike-elämän palveluissa ja rakentamisessa. Rakennemuutoksen seurauksena useilla aloilla pääomavaltaisempien yritysten osuus on laskenut tarkastelujaksojen välillä, mutta energia-alalla ja kemianteollisuudessa niiden osuus on noussut.
Avainsanat:
Rakennemuutos, kiinteät investoinnit, aineettomat investoinnit, pääomaintensiteetti
© Tritonia 2014-2019