Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Kantee, Jaana

Leikkausosaston tuotannollinen tehokkuus

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Söderman
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
79
Terveydenhuollossa on laajalti hyväksytty huono johtaminen sen suhteen, että hoidetaan enemmän potilaita kuin mihin on resursseja, mutta tosiasiallisesti on kysymyksessä johtajuuden puuttumisesta tai tahattomasta ”järjestelmän vaikutuksesta”. Tämä tutkimus kohdistuu julkisen terveydenhuollon, sairaaloiden ja leikkausosastojen johtamiseen lean- mallia mukaillen sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin leikkausosastojen tuotannolliseen tehokkuuteen tarkasteltaessa laparoskooppisia sappileikkauksia. Tutkimukseen valittuja laparoskooppisia sappileikkauksia tehtiin sairaanhoitopiirissä viidessä sairaalassa 526 leikkausta ja tämä toimenpide kuuluu sairaanhoitopiirin TOP-10 leikkauksiin. Tutkimuksen pääongelma on: Millaisia eroja esiintyy leikkausosastojen tuotannollisessa tehokkuudessa laparoskooppisten sappileikkauspotilaiden osalta VSSHP:n leikkausosastoilla? Osaongelmia ovat: Millainen tehokkuus ja tuottavuus eri organisaatioilla on laparoskopiateitse tehtävien sappileikkausten osalta verrattaessa VSSHP:n eri organisaatioita sekä mikä on leikkaukseen tulevan potilaan tulotapa kussakin yksikössä? Miten saliajat eroavat ja mikä eroihin vaikuttaa, jos niitä on?

Tutkimuksessa analysoidaan tuottavuutta sekä prosessin laatua mukaillen Lean-johtamista VSSHP:n sairaaloissa, joissa leikataan laparoskooppisia sappileikkauksia toimenpidekoodilla JKA21, kuten jonotus-, odotus- ja vaiheaikoja sekä niihin liittyvää vaihtelua ja hajontaa sekä sairaalaan tulotapoja. Tavoitteena on tunnistaa tuotannonohjauksen ja johtamisen menetelmiä, tarkastelemalla olemassa olevia prosesseja ja toteutuneita leikkaussaliaikoja, jotka mahdollistavat korkean tehokkuuden. Tutkittava prosessi alkoi lähetteestä ja päättyi kotiutumiseen.

Tämän tutkimuksen perusteella prosessin laatu näyttäisi olevan paras aluesairaaloilla, jotka ovat tuottavampia lyhyimmillä läpimenoajoilla. Keskeisin ja tehokkain toimintamalli lean-johtamisen kannalta tässä tutkimuksessa oli kehittynyt päiväkirurginen hoitoprosessi, joka näytti tuottavan taloudellisesti tehokkainta ja potilaalle lisäarvoa tuottavaa.
Avainsanat:
Terveydenhuollon johtaminen, lean- malli, tuotannollinen tehokkuus.
© Tritonia 2014-2019