Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2015

Leppilahti, Jyri

Ekosuunnitteludirektiivin alaisen muuntaja-asetuksen vaikutukset Suomessa: Sähköverkon öljyeristeiset jakelu- ja päämuuntajat

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Otso Takala / Timo Vekara
Tutkinto:
Diplomi-insinööri
Pääaine:
Sähkötekniikka
Koulutusohjelma:
Sähkö- ja energiatekniikan koulutusohjelma (DI)
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
87
Euroopan Unionin ekosuunnitteludirektiivin tavoitteena on vähentää energiaan liittyvien tuotteiden kasvihuonekaasupäästöjä ja pienentää hiilijalanjälkeä. Direktiivin nojalla säädetään tuoteryhmäkohtaisia täytäntöönpanotoimenpiteitä, asetuksia. Toukokuussa 2014 julkaistu asetus muuntajat-tuoteryhmälle koskee kaikkia 50 hertsin jakelu- ja suurmuuntajia pois lukien erikseen listatut erikoismuuntajat.

Tässä diplomityössä selvitetään ekosuunnitteludirektiivin sekä sen alaisen muuntaja-asetuksen keskeinen sisältö, tavoitteet sekä vaatimukset. Lisäksi tarkastellaan näiden vaatimusten mahdollisia vaikutuksia muuntajien valmistukseen sekä muuntajien häviöenergian kulutuksesta aiheutuviin hiilidioksidipäästöihin Suomessa. Lopuksi käsitellään mahdollisia vaikutuksia kustannuksiin niin valmistajan kuin asiakkaiden osalta. Työssä hyödynnetään raportteja, tutkimuksia sekä kirjallisuutta. Työssä keskitytään sähköverkon öljyeristeisiin jakelu- ja tehomuuntajiin.

Työn tuloksena saadaan muodostettua käsitys edellä kuvatuista asioista. Koska muuntajissa on jo ennestään erittäin korkeasta hyötysuhteesta huolimatta suuri energiankulutuksen säästöpotentiaali, säädetään asetuksella suurimmat sallitut häviöt taikka vähimmäishyötysuhdevaatimus. Sähköverkon päämuuntajia ABB:n osalta asetus ei kuitenkaan suoraan kosketa, sillä uusimmat tehomuuntajat täyttävät jo asetuksen myöhemmänkin vaiheen (Tier 2) vaatimukset. Jakelumuuntajien häviöistä aiheutuviin päästöihin asetuksella on puolestaan pienentävä vaikutus, sillä vaikka se sallii aluksi nykyaikaisia jakelumuuntajia korkeammat kuormitushäviöt, tulee tyhjäkäyntihäviöitä vähentää reilusti.

Sähköverkon päämuuntajien kustannuksiin asetuksella ei ole suoraa vaikutusta. Välillisiä vaikutuksia saattaa syntyä eräiden materiaalien mahdollisesta kysynnän ja sitä kautta hinnan kasvusta. Jakelumuuntajien osalta asetuksella on vaikutusta sekä hankintahintoihin että elinkaarikustannuksiin. Vaikka hankintahinnat nousevat, häviöiden pienentämisen myötä elinkaarikustannukset pienenevät suurimmalla osalla jakelumuuntajista.
Avainsanat:
Tehomuuntaja, ekosuunnitteludirektiivi, asetus, päästöt, kustannukset
© Tritonia 2014-2019