Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2015

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Parkkonen, Sanna

HANKINTALAKI – ELINTARVIKKEIDEN HANKINTAPROSESSI

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mika Kärkkäinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Taloustieteen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Organisaatioiden viestintä
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
74
Lähes joka viides suomalainen käyttää julkisia ruokapalveluita päivittäin ja lähes jokainen suomalainen käyttää jossakin elämänsä vaiheessa julkisia ruokapalveluita. Julkisilla elintarvikehankinnoilla on suuri merkitys elintarviketeollisuudessa toimiville yrityksille.

Julkisia elintarvikehankintoja ohjaa hankintalainsäädäntö, jonka tavoitteena on antaa kaikille tarjoajille tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Hankintalainsäädännön soveltaminen käytäntöön ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää julkisten elintarvikehankintojen kilpailuttamiseen liittyviä ongelmia tarjoajan näkökulmasta. Erityisen tarkastelun kohteena on tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus. Tutkimuksen lähdeaineisto koostuu ajantasaisesta lainsäädännöstä, lakien esitöistä ja hankintalainsäädäntöön liittyvästä kirjallisuudesta.

Elintarvikkeiden hankintaprosessi on monivaiheinen ja työläs. Hankintojen kilpailuttamiseen liittyvät ongelmat liittyvät tarjouspyynnön selkeyteen ja tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuteen, tarjousten vertailuun sekä hankintapäätösten perusteluun. Elintarvikkeiden kilpailuttamisen onnistumisen lähtökohtana on, että hankintayksikkö osaa todellisten tarpeidensa pohjalta kuvata hankinnan kohteen selkeästi ja yksiselitteisesti tarjouspyynnössään. Tarjoajan puolestaan tulee osata laatia tarjouspyynnönmukainen tarjous.
Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää siihen, että tarjous sisältää kaikki tarjouspyynnön ehdot, vaaditut asiakirjat liitteineen ja tarjous jätetään annetun tarjousajan puitteissa.


.
Avainsanat:
Hankintalaki, julkiset hankinnat, hankintamenettely, kilpailuttaminen
© Tritonia 2014-2019