Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2015

Lammassaari, Katja

Kehityskeskustelun merkitys osaamisen johtamisessa: Kehittävä ja osallistava kehityskeskustelu

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Osaamisen johtaminen on osa organisaation johtamista. Osaamisen johtaminen suomennetaan sanasta knowledge management, joka voi tarkoittaa myös tiedon johtamista. Osaamisen johtaminen voidaankin nähdä joko informaatioteknologiaan kuuluvana tiedon johtamisena tai inhimilliseen osaamiseen liittyvänä johtamisena. Tässä tutkimuksessa näkökulma osaamiseen johtamiseen on humanistinen. Osaamiseen liittyy yksilön suorituskyky ja osaamisen ulottuvuudet.

Osaamisen johtaminen liittyy henkilöstöjohtamiseen. Osaamisen johtamisessa yhdistetään työntekijöiden tiedot ja taidot ja organisaation osaaminen ja tavoitteet. Osaamisen johtamisen tavoitteena on osaamisen hallinta ja sen kehittäminen. Osana osaamisen johtamista ja henkilöstöjohtamista on kehityskeskustelu. Kehityskeskustelu hyödyttää organisaatiota monella tavalla. Se voi lisätä motivaatiota, tuottavuutta ja tehokkuutta. Kehityskeskustelun avulla organisaatio voi tunnistaa työntekijöiden kouluttautumisen ja kehittymisen tarpeita. Kehityskeskustelu antaa työntekijälle mahdollisuuden kertoa oman näkemyksensä työstään ja omista kehittymistarpeistaan.

Tämän tutkimustyön tarkoituksena on selvittää millainen merkitystä kehityskeskustelulla on osaamisen johtamisessa. Lisäksi se kuvaa tutkittavan organisaation kehityskeskustelukäytäntöä. Tutkimuksella haetaan vastausta siihen mitä osaamisen johtaminen on esimiehen näkökulmasta ja miten merkityksellinen kehityskeskustelu on osaamisen johtamisessa ja millainen on toimiva kehityskeskustelu. Tutkimustavoitteisiin on haettu vastauksia kvalitatiivisella teemahaastattelulla. Tutkimuskohteena on Vaasan kaupungin sosiaalityö- ja perhepalvelut tulosalueen lähi- ja keskijohdon esimiehet.

Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään yksilön osaamisen johtamista ja sitä mistä muodostaa yksilön suorituskyky ja osaaminen. Osaamisen johtamista tarkastellaan organisatorisesta näkökulmasta. Lisäksi tarkastellaan hiljaisen ja näkyvän tiedon roolia osaamisessa ja kuinka osaamista voidaan jakaa ja luoda. Kehityskeskustelua tarkastellaan yksilön osaamisen johtamisen välineenä. Teoriaosuudessa kuvataan mitkä ovat kehityskeskustelun tavoitteet sekä sen haasteet ja mahdollisuudet. Tutkimuksen empiirisessä osassa tarkastellaan 11 teemahaastattelun tuloksia.

Tutkimustulosten mukaan esimiehet kokevat kehityskeskustelulla olevan merkitystä osaamisen johtamisessa. Esimiehillä on erilaisia osaamisen johtamisen rooleja. Osaamisen johtaminen on muun muassa työntekijöiden osaamisen tukemista ja tarvittavan osaamisen päivittämistä. Esimiesten osaamisen johtamisen tuki muodostuu johtamiskoulutuksista sekä esimiehen ja vertaisten tuesta. Tutkimustulosten mukaan toimiva kehityskeskustelu on ajallisesti suunniteltu, kahdenkeskinen, avoin ja keskusteleva tilaisuus. Kehityskeskustelu antaa puheenvuoron työntekijälle. Kehityskeskustelun tavoitteena on työhyvinvointi, työyhteisön toimivuus ja osaava organisaatio sekä työntekijän itseilmaisu ja osaamisen kehittyminen.
Avainsanat:
kompetenssi, osaamisen johtaminen, kehityskeskustelu
© Tritonia 2014-2019