Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Sepponen, Anssi

Tilintarkastusyhteisön koon vaikutus tilintarkastuspalkkioon: erityistarkastelussa pienet ja keskisuuret tilintarkastusyhteisöt

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Teija Laitinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
54
Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää tilintarkastusyhteisön koon vaikutusta tilintarkastuspalkkion määräytymiseen. Aikaisempaa merkittävää tutkimusta Suomessa on tehnyt Lasse Niemi (2004). Niemen (2004) tutkielma on kuitenkin tehty käyttäen aineistoa vuodelta 1999, jonka jälkeen tilintarkastuksen kenttä on kokenut niin kansainvälisesti kuin kotimaisestikin suuria mullistuksia ja näin on aiheellista tutkia aihetta uudella aineistolla.

Tutkielman hypoteesit pohjautuvat Niemen (2004) tekemään työhön. Aikaisempia merkittäviä tutkimuksia samasta aiheesta ovat lisäksi tehneet Yhdysvalloissa ainakin Colbert & Murray (1998). Tämän lisäksi tilintarkastusyhteisön koon vaikutusta laatuun ja muihin merkittäviin tekijöihin on käsitelty monissa tutkimuksissa, joita esitellään tämän tutkielman aikaisemmat tutkimukset -osiossa.

Tämän tutkielman teoriaosa rakentuu yhteensä viidestä kappaleesta. Ensimmäisessä kappaleessa määritellään tutkimusongelma ja seuraavassa kolmessa teoriakappaleessa kerrotaan aiheeseen oleellisesti liittyvistä tutkimuksista ja tekijöistä. Viidennessä luvussa esitellään tutkielman hypoteesit.

Tutkimusosiossa on regressioanalyysin avulla tutkittu koon vaikutusta tilintarkastuspalkkioon käyttämällä hyväksi siihen sopivia muuttujia. Tulokset poikkeavat osaksi Niemen (2004) saamista tuloksista, johon on luultavasti vaikuttanut eniten laskentamallien erilaisuus ja aineistosta saatujen muuttujien erilainen luonne. Koon vaikutusta tuntipalkkioon ei voida tulosten perusteella vahvistaa, mutta tilastollisesti merkittävä yhteys löydettiin koon ja tilintarkastajan vuosipalkkioiden välillä.
Avainsanat:
Tilintarkastuspalkkio, tilintarkastusyhteisö
© Tritonia 2014-2019