Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Laaksonen, Henri

Yritysten valmistautuminen uudistuvaan Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntöön

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Brita Herler
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Yksityisyys henkilötietojen käsittelyssä on Euroopan unionin tasolla pyritty suojaamaan henkilötietodirektiivin avulla, Suomessa henkilötietolailla. Euroopan komissio on tammikuussa 2012 ehdottanut Eurooppalaisen tietosuojasääntelyn kattavaa uudistamista asetuksella, joka harmonisoisi lainsäädännön Euroopassa. Tutkimuksessa tarkastellaan ensin oikeusdogmaattisesta näkökulmasta voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä sekä Euroopan komission ehdotusta uudeksi tietosuoja-asetukseksi. Voimassa olevan lainsäädännön lisäksi tutkielmassa on siten myös tulevaa lainsäädäntöä tutkiva näkökulma. Tutkimuksessa myös pyritään käymään vuoropuhelua oikeusdogmaattisen tutkimuksen ja empiirisen oikeustutkimuksen välillä muodostamalla kehys konkreettisille toimille yritysten valmistautuessa uudistuvaan lainsäädäntöön.
Tutkimuksen ensimmäisenä tuloksena muodostetaan esitys voimassa olevasta tietosuojalainsäädännöstä kytkemällä se kansainvälisen ihmis- ja perusoikeus kehityksen kautta Euroopan unionin ja Suomen lainsäädäntöön. Tutkimuksen toisena tuloksena esitetään uudistuvan lainsäädännön muutokset periaatteiden, yksilön oikeuksien ja rekisterinpitäjien velvollisuuksien osalta. Kolmantena tuloksena tutkimuksessa muodostetaan päätutkimuskysymykseen yritysten valmistautumisesta uudistuvaan lainsäädäntöön kehys kolmen päävaiheen toimintona: tietosuojavastaavan nimittämisenä, tietosuojaohjelman luomisena sekä tietotilinpäätöksen valmistamisena. Asetus velvoittaa yrityksiä aikaisintaan vasta muutamien vuosien päästä, mutta se tuo mukanaan paljon uutta sääntelyä, johon valmiita vastauksia ei ole vielä pystytty määrittämään. Tutkimuksessa kuitenkin tuodaan esille se, että yritysten tulisi jo nyt suunnitella ja käynnistää toimenpiteet velvoitteiden toteuttamiseksi.
Avainsanat:
Tietosuoja, yleinen tietosuoja-asetus, yksityisyys
© Tritonia 2014-2019