Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Katila, Tuomas

Yritysten yhteiskuntavastuu pienissä ja keskisuurissa perheyrityksissä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Annukka Jokipii
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Laskentatoimi ja rahoitus
Koulutusohjelma:
Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Yritysten yhteiskuntavastuu on noussut niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa yhä tärkeämmäksi ja ajankohtaisemmaksi aiheeksi viimeisen vuosikymmenen aikana. Yritysten yhteiskuntavastuu on aikaisemmin liitetty pääsääntöisesti vain suurempiin yrityksiin, mutta pienempien yritysten merkittävä rooli nykyisessä talouselämässä on tunnistettu ja sen vuoksi niiden yhteiskuntavastuun asioihin tullaan kiinnittämään huomiota entistä enemmän tulevaisuudessakin. Perheyrityksien merkittävä osuus yritysten joukossa on myös havaittu ja sen vuoksi tässä tutkielmassa halutaankin selvittää, onko pienten ja keskisuurten perheyritysten ja ei-perheyritysten välillä mahdollisesti löydettävissä eroja yritysten yhteiskuntavastuun käytäntöjen suhteen.

Tutkielman motivointina voidaan pitää sitä, että tulevaisuudessa entistä enemmän kiinnitetään huomiota myös pienempien yritysten yhteiskuntavastuulliseen toimintaan, joiden joukossa perheyrityksillä on todettu olevan merkittävä rooli. Muutamat aiemmat kansainväliset tutkimukset ovat tuoneet esille, että perheyritykset ovat joiltakin osin vastuullisempia yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvissä käytännöissä kuin ei-perheyritykset. Nuo aikaisemmat tutkimustulokset motivoivat myös tämän tutkielman tekoa siltä osin, että havaitaanko tässä tutkielmassa käytetyn kyselyn vastaajien välillä eroja, kun vastaukset ryhmitellään perheyrityksiin ja ei-perheyrityksiin.

Tämän tutkielman aineisto kerättiin kyselyllä, joka lähetettiin e-lomakkeena otosryhmälle pienten ja keskisuurten yritysten joukosta. Tässä tutkielmassa tutkittiin yritysten oman henkilöstön, asiakkaiden ja toimittajien sekä yrityksen lähialueen vaikutusta yritysten yhteiskuntavastuun käytäntöihin. Empiriaosuuden tulokset kertovat, että kyselyyn vastanneiden yritysten vastauksien perusteella voidaan osoittaa perheyritysten olevan tilastollisesti merkitsevällä tasolla vastuullisempia yrityksen lähialuetta kohtaan kuin ei-perheyritykset. Empiriaosuudessa ei pystytty löytämään omaa henkilöstöä eikä asiakkaita ja toimittajia koskevien kyselyn sisältämien väittämien perusteella eroja perheyritysten ja ei-perheyritysten väliltä.
Avainsanat:
yritysten yhteiskuntavastuu, pieni ja keskisuuri yritys, perheyritys
© Tritonia 2014-2019