Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Martikainen, Jenny

Franchiseyrittäjyys Tampereella

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Seija Virkkala
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Aluetiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
76
Franchising on yksi nopeimmin laajenevista yrittäjyyden muodoista. Siinä franchiseyrittäjä vuokraa oikeuden käyttää ja toteuttaa sellaisenaan toisen kehittämää liiketoimintamallia. Franchiseyrittäjät maksavat oikeudesta liiketoimintamallin kehittäjälle ja omistajalle. Yrittäjät sitoutuvat toteuttamaan liiketoimintamallia kokonaisuudessaan muuntelematta sitä. Heidän tulee myös hyväksyä liiketoimintamallin seuraamisen
valvonnasta aiheutuva kontrolli. Muutoin franchiseyrittäjät ovat täysin itsenäisiä yrittäjiä jotka ovat taloudellisesti ja juridisesti vastuussa yrityksestään.

Tässä tutkimuksessa perehdytään tarkemmin franchiseyrittäjyyteen ja siihen millainen vaikutus alueella on franchiseyrittäjäksi ryhtymiseen sekä yritysten toimintaan. Tarkat tutkimuskysymykset joihin tutkimuksella pyritään vastaamaan ovat: Mitä on franchiseyrittäjyys, mitkä tekijät vaikuttavat franchiseyrittäjäksi ryhtymiseen sekä miten Tampereen alue vaikuttaa päätökseen ryhtyä franchise-yrittäjäksi sekä yleisesti
franchiceyrityksen toimintaan? Aihe valikoitui siksi, ettei franchisingia ole aikaisemmin tutkittu alueellinen näkökulma huomioiden. Tutkimusalueeksi on valittu Tampere, koska alueella on mielenkiintoinen imago vetovoimaisena asuinpaikkana, vaikka sen työttömyysprosentti on yli Suomen keskitason.

Palvelusektorin jatkuvasti kasvava rooli yhteiskunnassa lisää kysyntää sektorin yrityksille ja se näkyy myös franchiseyritysten määrässä.; Suomessa franchisetoiminta on kasvanut vuosikymmenen ajan 10–15 prosenttia vuodessa. Tämän takia tutkimus on rajattu koskemaan ainoastaan palvelusektorin franchiseyrityksiä. Tutkimuksessa on käytetty hyväksi aikaisempia tutkimuksia ja teorioita yrittäjyydestä, franchisingista
sekä alueiden vaikutuksesta yrittäjyyteen ja palveluyritysten vaikutuksesta aluekehitykseen. Tutkimuksen empiirinen aineisto on hankittu haastattelemalla neljää Tampereen alueella toimivaa franchiseyrittäjää.Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina.

Tutkimuksen mukaan franchiseyrittäjäksi ryhtyviltä henkilöiltä löytyy paljon yhtäläisiä luonteenpiirteitä ja taustatekijöitä kuin mitä perinteisiin yrittäjiin liitetään. Heillä on lähipiirissään yrittäjän roolimalleja, he ovat itsenäisiä ja tavoitteellisia ihmisiä. Huomattavaa kuitenkin on, että he eivät koe innovatiivisuutta tai
riskinottokykyä yhtä tärkeäksi kuin perinteiset yrittäjät. Franchiseyrittäjät usein tarvitsevat ulkoisen kannusteen yrityksen perustamiseen ja usein se on heille osa urakehitystä. Franchising kannustaa siis sellaisia ihmisiä yrittäjyyden pariin, joita yrittäjyys muutoin arveluttaisi. Franchiseyrittäjien yrityksen perustamisprosessi on perinteisiä yrittäjiä suoraviivaisempi, sillä he pääsevät suoraan käsiksi jokapäiväiseen työhön ilman liikeidean kehittelyvaihetta. Yrittäjät ovat asuneet Tampereella jo ennen yrittäjäksi ryhtymistä, ja halusivat ehdottomasti perustaa yrityksensä alueelle. Tampereella on myös potentiaalisia asiakkaita ja työntekijöitä, sillä alueen väkiluku kasvaa jatkuvasti. Franchiseyrittäjät ovat itse täysipäiväisesti yrityksensä työssä mukana, jonka lisäksi heillä on usein muutamia työntekijöitä. Useimmat heistä työllistävät osa-aikaisia työntekijöitä, usein opiskelijoita.
Avainsanat:
Franchising, yrittäjyys, palvelusektori, alueen vaikutus, Tampere
© Tritonia 2014-2019