Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Törmänen, Anette

Sopimuksellisuus julkisjohtamisen välineenä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Esa Hyyryläinen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Julkisjohtaminen
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
102
Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sopimuksellisuutta erityisesti ostopalvelutoiminnan ja siihen liittyvän johtamisen näkökulmasta Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa. Tutkimustehtävinä ovat 1) kuvata sopimusohjausta ja arvioida sopimuksellisuuden toimivuutta ja 2) kuvata ja arvioida johtamisen merkitystä ostopalvelutoiminnassa työ- ja elinkeinotoimistossa.

Tutkimus etenee New Public Management (NPM) teoriataustan ja siihen liittyvien työhallinnon uudistusten käsittelystä sopimusperusteisuuden ja markkinasuuntautuneiden toimintatapojen yhdistämiseen ja sopimuksellisuuden tarkasteluun johtamistoimien kohteena TE-toimistossa.

Tutkimusongelmien ratkaisu perustuu kirjallisuuden ja tieteellisten artikkeleiden pohjalta muodostuvaan käsitykseen sopimuksellisuudesta TE-toimiston toiminnassa sekä teemahaastattelun keinoin hankitun empiirisen aineiston pohjalta muodostuvaan käsitykseen TE-toimiston sopimusperusteisuudesta tutkimushetkellä. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja sen empiirinen osuus perustuu Pohjanmaan alueella toteutettuihin johtavien viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden teemahaastatteluihin. Teemahaastatteluaineiston analysointitapa on aineistolähtöinen sisällönanalyysi, jonka pohjalta muodostetaan käsitys sopimuksellisuuden näyttäytymisestä TE-toimiston toiminnassa ja johtamisessa.

Tutkimuksessa selviää, että TE-toimisto hyödyntää ostopalvelutoimintaa selvitäkseen nykyhetken haasteista ja valmistautuakseen tulevaisuuden haasteisiin. Ostopalvelujen vaikutus ulottuu koko TE-toimiston organisaation läpi ja asettaa uudet vaatimukset niin toimintarakenteelle että johtamiselle. Tutkimustuloksissa korostuu kumppanuuden merkityksellisyys, ja jatkotutkimusta tarvitaan siitä, miten kumppanuuksia johdetaan.
Avainsanat:
uusi julkisjohtaminen, julkisen hallinnon muutos, sopimusohjaus, tilaaja-tuottajamalli, kumppanuus, luottamus
© Tritonia 2014-2019