Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Kaminen, Lauri

Tilaus-toimitusprosessin kuvaaminen ja kehittäminen. Case ABB Oy, Breakers and Switches

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Päivi Haapalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Koulutusohjelma:
Master's Degree Programme in Industrial Management
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
106
Tässä pro gradu-tutkielmassa tarkastellaan ABB Oy, Breakers and Switches-liiketoimintayksikön tilaus-toimitusprosessia prosessijohtamisen näkökulmasta. Tutkimuksessa keskitytään tarkemmin välitysmyyntituotteiden tarkasteluun. Välitysmyyntituotteilla yksikössä tarkoitetaan tuotteita, jotka on joko ulkoistettu tai jotka ostetaan toimittajilta ja myydään ABB:n tuotemerkillä. Tutkielman tavoitteena on selvittää Breakers and Switches yksikön välitysmyyntituotteiden tilaus-toimitusprosessin nykytila ja kuvata se mahdollisimman selkeästi. Prosessin kuvaamisen perusteella esitetään kehityskohteita tilaus-toimitusprosessissa.

Tutkielma on jaettu teoriaosuuteen ja empiiriseen osuuteen. Teoriaosuudessa tarkastellaan aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja artikkeleiden avulla prosessin osatekijöitä, prosessin kuvaamisen ja kehittämisen periaatteita sekä tilaus-toimitusprosessin kehittämisen kannalta valittuja prosessijohtamisen teorioita. Empiirinen osuus on luonteeltaan laadullinen tutkimus. Tutkimuksessa käytetyn aineiston hankkimiseen käytettiin teemahaastatteluja, prosessikävelyitä sekä tilastollisen datan keräämistä ABB:n toiminnanohjausjärjestelmästä.

Tutkielman tuloksina esitetään prosessikuvaukset ABB:n ja kuuden sen välitysmyyntituotteita valmistavan alihankkijan tilaus-toimitusprosessista. Lisäksi tuloksina esitetään kehityskohteita, joiden avulla välitysmyyntituotteiden tilaus-toimitusprosessia voidaan kehittää edelleen. Prosessinkuvaamisen työkaluna tutkielmassa käytettiin Value Stream Mapping-menetelmää, jonka avulla tilaus-toimitusprosessin sisältämät materiaali- ja informaatiovirrat voitiin esittää mielekkäällä tarkkuudella. Prosessikuvausten avulla havaittiin kehityskohteita tilaus-toimitusprosessin informaatio- ja materiaalivirroissa. Näistä erityisesti tiedonkulkua ja informaatiovirtoja kehittämällä havaittiin olevan mahdollista vaikuttaa koko tilaus-toimitusprosessin suorituskykyyn ja luotettavuuteen aina toimittajilta ABB:n asiakkaille asti.
Avainsanat:
prosessijohtaminen, prosessikuvaus, tilaus-toimitusprosessi, Value Stream Mapping
© Tritonia 2014-2019