Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Määttä, Sanna

Organisaatiokulttuuri: Terveyskeskusten vuodeosastojen henkilöstön kuvaamana

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Pirkko Vartiainen
Tutkinto:
Hallintotieteiden maisteri
Pääaine:
Sosiaali- ja terveyshallintotiede
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
80
Tämä sosiaali- ja terveyshallintotieteen pro gradu -tutkielma käsittelee organisaatiokulttuuria ja työhön sosiaalistumista. Tutkimuksen taustalla vaikuttaa kiinnostus organisaatioon ja siellä vallitsevaan kulttuurijärjestelmään. Mielenkiinto kohdistuu henkilöstöön, joka päivittäin työskentelee organisaatiokulttuurin vaikutuksen alaisuudessa ja siten samalla vahvistaa ryhmässä tapahtuvaa yhteisesti omaksuttua merkitysjärjestelmää. Organisaatiokulttuurin tiedostaminen erityisesti johtamisen näkökulmasta on tärkeää ja ajatus organisaatiosta kulttuurina avaa toisenlaisia käsityksiä ymmärtää ja kehittää organisaatiota.

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja analysoida, millainen organisaatiokulttuuri terveyskeskusten vuodeosastoilla on. Lisäksi tavoitteena on kuvailla mitä työhön sosiaalistuminen on ja millainen vaikutus organisaatiokulttuurilla on henkilöstön työhön sosiaalistumisessa.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä lähestytään organisaatiokulttuurin käsitettä eri näkökulmista. Lisäksi tarkastellaan työhön sosiaalistumista erityisesti sosiaalisen oppimisen näkökulmasta. Teoriaosa pitää sisällään myös sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiokulttuurin yleisten piirteiden kuvaamisen.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Empiirinen tutkimusaineisto muodostui neljäntoista hoitajatason litteroidusta teemahaastatteluista. Teemahaastattelut toteutettiin keväällä 2014 kolmen terveyskeskuksen vuodeosastoilla Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maakunnan alueilla. Aineiston analyysi tehtiin sisällönanalyysi menetelmää käyttäen.

Tutkimustulosten perusteella vuodeosastoilla vallitseva organisaatiokulttuuri oli vahvaa ja säilyttävää, mikä perustui osittain perustehtävän haasteellisuuteen sekä toimintaympäristön muovaamiin vaatimuksiin. Organisaatiokulttuurin muodostuminen oli yhtenevää, joka ilmeni päivittäin toistettavina säännöllisinä rutiineina ja rituaaleina. Henkilöstön tulkinta ja ajattelutapa perustehtävän suorittamisesta oli johdonmukaista ja selkeää. Tutkimus antoi lisäksi viitteitä siihen, että yhtenäiskulttuurin sisään oli muodostunut pieniä osin näkymättömiä alakulttuureihin liitettäviä ryhmiä. Ryhmään kuuluminen lisäsi yksilön työtyytyväisyyttä. Tuloksissa nousi esille myös ammatillisten osakulttuurien olemassaolo. Työilmapiiri koettiin vuodeosastoyksiköissä pääsääntöisesti hyvänä joskin hetkessä elävänä. Työtyytyväisyyttä näytti lisäävän päivärytmin säännöllisyys ja ennakoitavuus sekä työn hallittavuus. Tutkimustulosten perusteella työhön sosiaalistuminen ja ryhmäkulttuurin omaksuminen tapahtui pääasiassa muuta ryhmää seuraamalla ja ryhmän mukana toimimisella.
Avainsanat:
organisaatiokulttuuri, sosiaalistuminen, sosiaalinen oppiminen
© Tritonia 2014-2019