Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Auvinen, Jenni

Rokkia ja roskia: festivaalikävijät osana vastuullisen tapahtuman rakentumista

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Hanna Leipämaa-Leskinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Markkinointi
Koulutusohjelma:
Markkinoinnin johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
91
Kuluttajat janoavat yhä enemmän elämyksellisiä kulutuskokemuksia ja tämä näkyy maailmanlaajuisesti erilaisten tapahtumien sekä festivaalien kasvavana määränä. Elämyksellisissä, suuren luokan festivaalitapahtumissa piilevät omat haasteensa. Tässä tutkimuksessa perehdytään festivaalitapahtuman vastuullisuuteen liittyviin haasteisiin ja keskitytään erityisesti
ekologisen vastuun aihe-alueisiin. Tänä päivänä myös festivaalikävijät ovat entistä
kiinnostuneempia tapahtumien aiheuttamista ympäristöhaitoista. Täten tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten festivaalikävijät voisivat osallistua vastuullisuuden rakentumiseen ja edistämiseen festivaalitapahtuman kontekstissa.

Ongelmaa lähestytään ymmärtämällä festivaalitapahtuman aiheuttama ympäristökuormitus ja selventämällä vastuullisen tapahtuman ulottuvuudet. Teoreettista esiymmärrystä lisätään tapahtuman vastuullisuuden kolmimallia sekä tapahtuman vastuullisuuden arviointia hyödyntämällä.
Lisäksi pureudutaan festivaalikävijän rooliin, ymmärtämällä kävijöiden arvoja,
asenteita ja mielipiteitä festivaalitapahtuman vastuullisuuteen liittyen.

Tämän tutkimuksen kiehtovuutta lisäävät rikkaat ryhmäkeskustelut, jotka mahdollistavat aidon kuluttajalähtöisen ymmärryksen tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Huomionarvoiseksi nousevat festivaalikävijöiden ristiriitaiset näkemykset omasta roolistaan tapahtuman vastuullisuuden rakentumisessa. Ekologisen vastuun painoarvosta huolimatta tässä tutkimuksessa ilmenee yhteisöllisille festivaalitapahtumille ominainen sosiaalinen pääoma, ja
sitä kautta tutustutaan sosiaalisen vastuun aihealueisiin. Ratkaisevaksi tekijäksi ilmenee se, ettei tapahtumajärjestäjä pysty hallitsemaan kokonaisvaltaista vastuullisuutta ilman festivaalikävijöitä. Festivaalikävijöiden osallistuttamista käydään läpi tarjoamalla aktiivisia
sekä passiivisia edistämiskeinoja.

Avainsanat:
Vastuullisuus, yhteisöllisyys, tapahtuma
© Tritonia 2014-2019