Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Auronen, Tuomas

Käyttäjän luotettavuuteen vaikuttavat tekijät virtuaaliyhteisössä

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Laura Lappalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tietotekniikka (KTM)
Koulutusohjelma:
Teknisen viestinnän koulutusohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
69
Verkossa toimivien virtuaaliyhteisöjen suosio on kasvanut samaa vauhtia kuin Internetin käyttö on yleistynyt. Nykyään monet virtuaaliyhteisöt toimivat merkittävinä tiedonjakelukanavina ja yhdistävät lukuisia ihmisiä yli kulttuuristen ja maantieteellisten rajojen. Ongelmaksi kuitenkin muodostuu se, että Internetin mahdollistama anonymiteetti hämärtää tietämystä siitä, kuka joku yhteisön jäsenistä oikeasti on ja kuinka paljon häneen voi luottaa.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mistä tekijöistä käyttäjän luotettavuus muodostuu virtuaaliyhteisöissä. Tutkimuksessa halutaan erityisesti huomioida virtuaaliyhteisöt, joissa luottamus on merkittävä tekijä. Tästä syystä tutkimuskohteeksi on valittu kirjekavereiden etsimiseen tarkoitettu virtuaaliyhteisö Interpals.

Tutkielmassa tarkastellaan, miten luottamus käyttäytyy kasvotusten tapahtuvassa kanssakäymisessä ja miten se eroaa, kun siirrytään virtuaaliseen ympäristöön. Tutkimuksen tavoitteen toteuttamiseksi Interpals-sivuston käyttäjiltä kerättiin ensin luottamukseen liittyvää tietoa lomakekyselyllä. Tämän jälkeen kyselyn vastauksista etsittiin toistuvia teemoja ja kytköksiä luottamukseen. Lomakekyselystä saatuja tietoja tarkennettiin avoimien haastattelujen avulla, kiinnittäen erityishuomiota toistuviin teemoihin. Haastatteluista saadut henkilökohtaiset kokemukset yhdistettiin teoriaan.

Tutkimusaineistoa analysoimalla saatiin selville useita eri tekijöitä, joilla on mahdollinen vaikutus käyttäjän luotettavuuteen. Nämä tekijät voidaan ryhmitellä käyttäjän profiiliin, aikaisempiin kokemuksiin tai kommunikaatioon perustuviin tekijöihin. Tekijöitä tarkastellessa, käyttäjien välisen samankaltaisuuden merkitys luottamuksen muodostumisessa nousi vahvasti esiin. Tietämällä mistä eri tekijöistä käyttäjän luottamus voi muodostua virtuaaliyhteisössä, voidaan paremmin ymmärtää miksi hän luottaa tiettyihin käyttäjiin kyseisessä yhteisössä.
Avainsanat:
Luottamus, virtuaaliyhteisö
© Tritonia 2014-2019