Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Törrönen, Laura

Yleisradion lastenohjelmille asetettujen tavoitteiden toteutuminen lastenohjelma Pikku Kakkosen - ja ohjelman internetsivujen Leikit-osuuden juonto-osuuksissa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anne Soronen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Koulutusohjelma:
Viestinnän monialainen maisteriohjelma
Suuntautumisvaihtoehto:
Digitaalinen media
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
71
Tutkimuksen päätavoitteena oli tarkastella Yleisradion (YLE) lastenohjelmille asetettujen tavoitteiden toteutumista lastenohjelma Pikku Kakkosessa ja ohjelman verkkosivuilla. Lastenohjelmiin liittyvä valvonta ei kuulu enää julkisen seurannan piiriin, joten kontrolli lastenohjelmista on siirtynyt yhä enemmän televisioyhtiöille itselleen. Tämä on tuonut julkisuuteen paljon keskustelua siitä, ovatko lastenohjelmat enää lapsille sopivaa katseltavaa. On tärkeää ymmärtää, millä tavoin lastenohjelmille asetetut tavoitteet konkreettisesti näyttäytyvät juonto-osuuksissa. Tästä syystä tutkimuksen aihe on hyvin ajankohtainen.

Aineistona tutkimuksessa käytettiin Pikku Kakkosen vuonna 2013 lähetetyn kymmenen jakson juonto-osuuksia, sekä Pikku Kakkosen internetsivujen Leikit-osuuden juonto-osuuksia. Menetelmänä tutkimuksessa käytettiin laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä hyödynnettiin parasosiaalisen suhteen käsitettä. Aluksi juonnot litteroitiin ja tämän jälkeen tavoitteista valittiin ne, jotka sopivat analyysin kohteiksi. Näistä tavoitteista muodostettiin kolme eri teemaa. Litteroidusta tekstistä etsittiin erityyppisiä puhetapoja, mitkä sopivat kunkin teeman alle.

Tämän tutkimuksen perusteella Pikku Kakkosen juontajuuden osalta voidaan todeta, että lastenohjelmille asetetut tavoitteet ilmenevät erittäin selkeästi ja konkreettisesti sekä Pikku Kakkosen että Leikit-osuuden juonto–osuuksissa. Voidaan sanoa, että YLE on onnistunut erinomaisesti lastenohjelmilleen asetettujen tavoitteiden toteuttamisessa Pikku Kakkosen juonto–osuuksissa.
Avainsanat:
YLE, lastenohjelmat, Pikku Kakkonen, juontajuus, vuorovaikutus, parasosiaalinen suhde, sisällönanalyysi
© Tritonia 2014-2019