Vaasan yliopiston opinnäytteet

Teknillinen tiedekunta, 2014

Korpela, Topi

Materiaalinohjauksen ohjaustavat tilausohjautuvassa tuotannossa. Case: ABB Oy, Motors & Generators, Vaasa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Päivi Haapalainen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Tuotantotalous
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
94
Tämä tutkielma tehdään toimeksiantona ABB Oy:n, Motors & Generators -liiketoimintayksikön Vaasan sähkömoottoritehtaalle ja sen tavoitteena on materiaalinohjauksen kehittäminen, jotta kohdeyrityksen palvelutasoa pystytään nostamaan ja varastotasoja optimoimaan.

Tutkielman teoriaosuudessa tarkastellaan materiaalinohjauksen periaatteita, erilaisia varastoja ja varastoinnin tunnuslukuja sekä perehdytään erilaisiin nimikkeiden luokittelutapoihin. Varsinainen empiirinen tutkimus suoritetaan tapaustutkimuksena, jossa 1.5.2013−31.10.2013 välisenä aikana kohdeyrityksen AL10- ja AL2A-kokoonpanolinjoilla kulutetut nimikkeet luokitellaan yhdistettyjen ABC- ja XYZ-analyysien avulla nimikeluokkiin. Nimikkeiden puolen vuoden kulutushistoria haetaan SAP-toiminnanohjausjärjestelmästä. Analyysit suoritetaan molemmille kokoonpanolinjoille erikseen kappalemääräiseen kulutukseen ja kulutuksen vaihteluun perustuen.

ABC- ja XYZ-analyysien tulosten perusteella pystyttiin kartoittamaan nimikkeiden käyttäytymistä, havaitsemaan materiaalinohjauksen ongelmakohdat ja esittämään niihin selkeitä kehitysehdotuksia. Analyysien tulosten avulla havaittiin, että erityisesti halpojen nimikkeiden ohjaustavoissa on paljon kehitettävää ja ohjaustapoja muuttamalla voidaan päästä parempiin lopputuloksiin. ABC- ja XYZ-analyysien avulla luokiteltujen nimikkeiden nimikeluokille määriteltiinkin uudet ohjaussuositukset. Myös analyysien toistamiseen jatkossa luotiin selkeät kriteerit, jotta nimikkeiden luokitusta voidaan muuttaa tulevaisuudessa niiden käyttäytymisen muuttuessa.
Avainsanat:
Materiaalinohjaus, ABC-analyysi, XYZ-analyysi, palvelutaso
© Tritonia 2014-2019