Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2014

Välilä, Iina

Valmentavan johtamisen vaikutus henkilöstön työtyytyväisyyteen

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vuorinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
100
Tämä työ on kirjoitettu Vaasan yliopiston kasvuyrityksen johtamisen koulutusohjelman pro gradu -tutkielmaksi. Tutkielman aiheeksi on valittu valmentava johtaminen, koska se on yksi johtamisen tieteenalan ajankohtaisimmista teemoista. Tutkielmassa peilataan valmentavan johtamisen vaikutusta henkilöstön työtyytyväisyyteen, sillä niiden välistä yhteyttä ei ole aikaisemmin juuri tutkittu. Kirjallisuuden perusteella valmentavalla johtamisella pitäisi olla myönteisiä vaikutuksia työntekijöiden toiminnan ja osaamisen kehittymiseen. Tutkielman tavoitteena on selvittää, onko valmentavalla johtamisella positiivisia vaikutuksia myös henkilöstön työtyytyväisyyteen. Tutkielman empiirinen aineisto on kerätty OP-Pohjola-ryhmään kuuluvassa Helsingin OP Pankissa. Kysymyksen muodossa tutkielman tutkimusongelma on: ”Miten valmentava johtaminen on vaikuttanut henkilöstön työtyytyväisyyteen Helsingin OP Pankissa?”

Tutkielman teoreettinen viitekehys tiivistää kirjallisuuskatsauksen aiheet sekä kuvaa empiirisen osan tutkimusasetelmaa ja tavoitetta. Tutkielman empiirinen tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena; empiirinen aineisto on kerätty haastatteluiden avulla. Haastateltavia oli yhteensä kahdeksan. Kaksi haastateltavista työskentelee esimiestehtävissä ja loput kuusi toimihenkilötehtävissä. Haastattelut tehtiin kasvokkain kesä-heinäkuussa 2013 haastateltavien työpaikalla. Haastattelukysymykset, empiirisen aineiston analyysi ja johtopäätökset on ryhmitelty tutkimusongelman ja kirjallisuuskatsauksen mukaisiin teemoihin.

Tutkimuksen perusteella henkilöstön osaamista kehitetään Helsingin OP Pankissa melko paljon esimerkiksi valmentavan johtamisen, perehdytyksen ja koulutuksen keinoin. Osaamisen kehittymisellä on monia myönteisiä seurauksia, joista yksi on työtyytyväisyyden lisääntyminen. Tutkimustulosten mukaan valmentava johtaminen on suurimmaksi osaksi lisännyt henkilöstön työtyytyväisyyttä Helsingin OP Pankissa. Tämä johtunee valmentavan johtamisen tavoitteesta kehittää työntekijöiden osaamista, joka puolestaan lisää työtyytyväisyyttä.
Avainsanat:
Valmentava johtaminen, työtyytyväisyys, osaamisen kehittäminen
© Tritonia 2014-2019