Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2014

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Blomqvist, Noora

Sisäisen viestinnän suhde työmotivaatioon ja sitoutumiseen verkosto-organisaatiossa

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Anita Nuopponen
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Viestintätieteet
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
114
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää sisäisen viestinnän mahdollisuuksia organisaation toimijoiden sitouttamisessa ja motivoinnissa. Tutkimuskohteena oli voittoa tavoittelemattoman verkosto-organisaation sisäinen viestintä. Verkostomallinen toimintaympäristö luo haasteita niin organisaation viestintään kuin toimijoiden sitoutumiseen ja motivaatioon.

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimus jakautui sisäisen viestinnän tyytyväisyyttä mittaaviin kysymyksiin sekä motivaatiota ja sitoutumista selvittäviin kysymyksiin. Analyysin ensimmäinen osa keskittyi vastaajien viestintätyytyväisyyteen, toinen osa käsitteli motivoivia ja sitouttavia tekijöitä ja viimeiseksi analysoitiin viestinnän suhdetta motivaatioon ja sitoutumiseen.

Viestintätyytyväisyyden osalta selvisi, että viestintää oli tällä hetkellä määrällisesti tarpeeksi. Vastaanottajat toivoivat, että viestinnässä kiinnitettäisiin huomiota viestien määrän sijasta viestien laatuun. Laadukkaana viestintänä pidettiin informatiivista, helppolukuista ja ajankohtaista viestintää, joka koskettaa vastaanottajaa. Tapaamisten sijaan suosittiin sähköistä viestintää, sillä ajankäytöllisistä syistä kasvokkaisviestintää ei koettu tehokkaaksi. Verkosto-organisaatioon ja sen toimintaan sitoutti ja motivoi ennen kaikkea mahdollisuus oppia muilta jäseniltä, tahto työskennellä juuri kyseisen organisaation ajamien asioiden puolesta sekä suhteet muihin toimijoihin.

Tutkimuksen mukaan viestintä ei suoraan vaikuta sitoutumiseen tai motivaatioon, mutta luo edellytyksiä kummallekin. Tärkeää sitoutumisen ja motivaation lisäämiseen tähtäävässä viestinnässä on vuorovaikutteinen viestintä organisaatiossa. Vuorovaikutus toteutuu parhaiten kasvokkaisviestinnässä mutta myös vuorovaikutteisten sähköisten kanavien kautta. Viestinnässä on tärkeää huomioida toimijoiden keskinäiset suhteet ja mahdollistaa kanavat tiiviisen yhteydenpitoon hajanaisessa ympäristössä. Myös yksisuuntainen organisaatioviestintä voi olla motivoivaa ja sitouttavaa, jos se keskittyy organisaation kannalta tärkeisiin asioihin. Tällöin tärkeää on tieto koko verkosto-organisaation toiminnasta, tulevaisuuden suunnitelmista ja toimijoiden omista mahdollisuuksista verkostossa.
Avainsanat:
Sisäinen viestintä, motivointi, sitouttaminen, verkosto-organisaatio
© Tritonia 2014-2019