Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Lehtonen, Salla

Luottamus virtuaalitiimin johtamishaasteena

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vuorinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
103
1990-luvulta alkaen virtuaalinen tiimityöskentely on yleistynyt nopeasti. Virtuaalisuus tuo ihmisten ja tiimien johtamiseen uuden näkökulman ja uudet haasteet. Eräs haasteista on luottamuksen synnyttäminen tiimityössä, jossa kommunikoidaan sähköisten välineiden avulla. Virtuaalitiimeissä toisten tarkkailu ja kontrollointi vaikeutuu, samoin kun ihmissuhteiden rakentaminen. Samalla tehokkaat virtuaalitiimit kuitekin nojaavat pitkälti itsensä johtamiseen ja itseohjautuvuuteen, jotka perustuvat pitkälti luottamukseen.
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä yhdistellään virtuaalitiimeistä ja niiden johtamisesta, luottamuksesta sekä luottamuksesta virtuaalitiimeissä tehtyä tutkimusta. Tutkimuksen empiirinen osuus perustuu teemahaastatteluihin. Teemahaastattelu tehtiin kahdeksalle ammattlaiselle, joilla kaikilla on usean vuoden kokemus virtuaalisen tiimin johtamisesta tai tiimityöskentelystä virtuaalisessa tiimissä. Osa haastatelluista toimi pääasiassa virtuaalisen tiimin vetäjänä, osa taas jäsenenä. Haasteteltujen kokemus virtuaalitiimityöskentelystä vaihteli 5 – 15 vuoden välillä. Keskimäärin haastatelluilla on 7,5 vuoden kokemus virtuaalitiimissä työskentelystä.
Haastattelujen perusteella selvisi, että asiantuntijat pitävät luottamusta hyvin tärkeänä osatekijänä virtuaalitiimien onnistumisessa. Tulokset myös tukevat aiempaa tutkimusta siitä, että luottamus parantaa virtuaalitiimin tehokkuutta. Luottamuksen puute ilmenee useimmiten toisten työn turhana kontrollointina, liiallisesti yksitysikohtiin keskittyvänä johtamisena tai asioiden ja päätösten ylimääräisenä varmisteluna. Nämä vievät aikaa ja huomiota tiimille asetettujen tehtävien suorittamiselta, jolloin tiimin tehokkuus alenee. Luottamuksen rakentaminen koettiin virtuaalitiimeissä hankalaksi ja aikaavieväksi, erityisesti koska ihmissuhteiden kehittyminen on hitaampaa. Virtuaalinen kommunikaatio ei pysty tuomaan kasvokkain tapahtuvan keskustelun kaikkia sävyjä esille ja on pakostakin suppeampaa kuin samassa paikassa työskentelevien. Haastateltavien virtuaalitiimeissä asiaan on kiinnitetty huomiota ja niissä on käytössä useita erilaisia keinoja luottamuksen syntymisen ja kehittymisen tukemiseksi.
Avainsanat:
luottamus, virtuaalitiimi, virtuaalijohtaminen
© Tritonia 2014-2019