Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Koukkunen, Mari

Osaamisen kehittämisen keinot

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tero Vuorinen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Koulutusohjelma:
Kasvuyrityksen johtamisen maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
106
Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi henkilöstöjohtamisen tärkeimmistä osa-alueista. Sen tehtävänä on valjastaa työntekijöiden osaamista tukemaan ja edistämään yrityksen strategisia tavoitteita ja tehokkuutta. Osaaminen voi olla kilpailukeino sekä yritykselle että työntekijälle itselleen. Haasteena on löytää oikeat keinot yksilötason osaamisen kehittämiseksi. Tehokas ja onnistunut henkilöstön osaamisen kehittäminen vaatii tutustumista oppimisen teorioihin, jotta kehittämisen keinojen valintoja voidaan perustella.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten työntekijät kokevat työntekijän käyt-tämät osaamisen kehittämisen keinot oppimisensa tukena kohdeyrityksessä. Teo-riaosuudessa perehdytään yksilötason oppimisen eri näkökulmiin sekä henkilöstön osaamisen kehittämisen keinoihin. Teoriaa tarkastellaan pitkälti työnantajan näkökul-masta. Tarkoituksena on alustaa pohjaa tehtävää haastattelututkimusta varten.

Tutkimus oli laadullinen. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastatteluiden avulla Vaasan Osuuspankissa. Aineisto koostui kuudesta asiakaspalvelussa toimivan pankkitoimihen-kilön haastattelusta. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kokemukset eri kehit-tämisen keinoista vaihtelivat pitkälti työntekijöiden oppimistyylien perusteella. Kehit-tämisen keinoista kehityskeskustelut, koulutukset, verkko-opiskelu ja mentorointi olivat olleet käytössä case –yrityksessä. Käytössä olleet keinot koettiin irrallisiksi, sillä niitä ei käytetty täydentämään toisiaan. Irrallisuuden tuntua lisäsi myös se, ettei oppimiselle asetettu selkeää tavoitetta, johon keinot olisivat tähdänneet. Kuitenkin työnantajan tar-joamat osaamisen kehittämisen keinot koettiin hyvänä tukena oman osaamisen kehittä-misessä ja vastuu omasta oppimisesta koettiin luonnollisesti olevan jokaisella itsellään.
Avainsanat:
henkilöstön osaamisen kehittäminen, oppiminen, henkilöstön osaamisen kehittämisen keinot
© Tritonia 2014-2019