Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Salovaara, Harri

"Support Your Right to Bear Arms" - Animal Imagery in Gary Snyder’s Poetry

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Tiina Mäntymäki
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Englannin kieli
Tutkielman kieli:
Englanti
Sivumäärä:
80
Työni tavoitteena on selvittää, miten Gary Snyder käyttää eläinkuvastoa runokokoelmissaan. Lähestyn ongelmaa poikkitieteellisesti käyttäen ekokriittistä näkökulmaa yhdistettynä buddhalaiseen uskonnolliseen teoriaan.

Aineistoni muodostuu Gary Snyderin runotuotannosta. Tämän lisäksi myös Snyderinproosateoksia käsitellään viitekehyksen sitä vaatiessa. Koska buddhalaiset elementit ovat niin vahvasti läsnä Snyderin tuotannossa, olen myös käyttänyt buddhalaista uskontoteoriaa ja klassisia sutra-tekstejä tutkimuksessani, yhdessä ekokritisismiä ja Beat-sukupolvea käsittelevien teosten kanssa.

Varsinaisessa analyysiosassani jaan Gary Snyderin tuotannon eläinaiheiset runot kolmeen luokkaan: interpenetraatiota ilmentävät runot, toteemieläimiä käsittelevät runot ja eläinten elinympäristön tuhoamista käsittelevät runot. Näiden luokittelujen avulla lähestyn tutkimusongelmaani, eli miten eläimet on esitetty Snyderin runotuotannossa ja mikä niiden funktio on. Analyysiosuudessani käytän hyväkseni sekä aiempaa Gary Snyderiin kohdistuvaa kriittistä tutkimusta että ekokriittisiä ja buddhalaisia prinsiippejä. Työni osoittaa, miten eläimet Gary Snyderin tuotannossa usein ilmentävät ekokriittisiä ja buddhalaisia näkökantoja.
Avainsanat:
Snyder, Animal, Totem Animals, Ecocriticism, Buddhism,
© Tritonia 2014-2019