Vaasan yliopiston opinnäytteet

Filosofinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Jaakkola, Katarina

Eine Untersuchung zu Metaphern im Bildfeld Trinität am Beispiel der Lutherbibel

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Mariann Skog-Södersved
Tutkinto:
Filosofian maisteri
Pääaine:
Saksan kieli ja kirjallisuus
Sivumäärä:
74
Tutkielmani tarkoitus on tutkia kuvakenttään kolminaisuus (Isä, Poika ja Pyhä Henki) lukeutuvia metaforia Raamatussa. Aineistona käytetään sekä Luukkaan evankeliumia että Psalmeja. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia metaforia kolminaisuuden persoonista käytetään, ja ne analysoidaan semanttisesti. Lisäksi tutkitaan, onko aineiston välillä havaittavissa laadullisia eroja.

Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen. Metaforia tutkitaan luokittelemalla ne erilaisiin aihepiireihin tai aloihin, joista ne ovat peräisin. Lisäksi metaforat analysoidaan semanttisesti, jotta niiden sisältämä merkitys tulee ilmi. Metaforien tutkimuksen perustana käytetään Blackin interaktioteoriaa (1954, 1977). Metaforien jaottelu aihepiirin mukaan perustuu tutkimussuuntaukseen, joka edustaa vanhempaa tapaa tutkia metaforia. Aihepiirien nimet ovat peräisin työn tekijältä.

Teoriaosassa esitellään Blackin metaforateoria, ja metaforien tutkimussuuntaus aihepii-rien mukaan. Lisäksi esitellään toinen metaforateoria kognitiivisen lingvistiikan näkökulmasta. Teoriaosassa määritellään myös muita metaforatutkimuksen keskeisiä käsitteitä. Näiden ohella esitetään Raamatun kääntämisen ja Raamatun kuvakielen keskeisimmät piirteet.

Tutkimuksen lähtökohtana oli, että Luukkaan evankeliumin ja Psalmien metaforat ovat peräisin samoista aihepiireistä, eikä niiden välillä esiinny eroja. Tutkimus vahvisti hypoteesin vain osittain. Vaikka yhtäläisyyksiä löytyy, olennaisia eroja esiintyy myös. Kolminaisuuden kuvaamiseen käytettiin muutamia samoja aihepiirejä, mutta muuten aihepiirit erosivat toisistaan. Tutkimuksessa ilmeni, että metaforat kuvaavat pääasiassa kolminaisuuden ominaisuuksia tai toimintaa. Metaforien aihepiirit eivät viittaa mihinkään tiettyyn semanttiseen aihealueeseen muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Avainsanat:
Bibelsprache, Bildsprache, Interaktionstheorie, Metapher
© Tritonia 2014-2019