Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Leinonen, Tiina

Karisma on katsoja silmissä - Eri persoonallisuustyyppien kokema ulkonäön yhteys esimiehen auktoriteettiin

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Vesa Routamaa
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
119
Tänä päivänä ulkonäön merkitys korostuu kaikkialla, sillä se vaikuttaa moniin asioihin yhteiskunnassamme, myös työelämässä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan alaisten per-soonallisuuden vaikutusta siihen, kuinka esimiestä arvioidaan ulkonäön perusteella. Aihetta lähestytään pohtimalla vallan käsitettä ja sitä, kuinka valtaa käytetään nykyajan madaltuvissa organisaatioissa. Seuraavaksi tutkimus esittelee arvovallan eli auktoriteetin merkitystä esimiehille ja tutkii, mistä se koostuu ja kuinka sen merkitys rakentuu.

Teoreettisen viitekehyksen esimieheltä vaadittavien ominaisuuksien, niin sisäisten kuin ulkoisten, määrittämiseen luovat piirreteoriat, transformationaalinen johtajuus sekä ka-rismaattinen johtajuus. Tämä viitekehys selventää henkilökohtaisen arvovallan merki-tystä ja pohtii etenkin fyysisiä ominaisuuksia, jotka voivat vaikuttaa karisman tai arvo-vallan syntymiseen. Seuraavaksi tutkimus etenee persoonallisuuteen ja Myers Briggsin tyyppi indikaattoriin (MBTI), käy läpi erilaisia persoonallisuuden luokitteluja ja esittelee MBTI:n persoonallisuustyypit ja kognitiiviset tyylit sekä tyyppien ominaispiirteitä ja persoonallisuuden vaikutusta työelämässä. Metodologiaosiossa esitellään tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät ja selitetään niiden sopivuus kyseiseen tutkimukseen. Tut-kimustuloksissa saatuja vastauksia heijastetaan tutkimuksen teoriaan.

Tutkielman tulokset osoittivat, että keskiarvoanalyysin osalta eri persoonallisuustyypit, etenkin kognitiiviset tyylit, arvioivat henkilöiden ulkoisia piirteitä samansuuntaisesti ja muista poiketen. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että esimerkiksi kognitiivisista tyyleistä tosiasiallinen - ajatteleva ST arvioi henkilöiden piirteitä ulkonäön perusteella negatiivisimmin ja intuitiivinen - tunteva NF positiivisimmin. Eriävimmät vastaukset muista tyypeistä antoi intuitiivinen – ajatteleva NT. Sisällönanalyysissa yhtä selkeitä eroja ei löytynyt.
Avainsanat:
ulkonäkö, auktoriteetti, karismaattinen johtajuus, MBTI, persoonallisuus
© Tritonia 2014-2019