Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Heinonen, Tero

KANSAINVÄLISEN KONSERNIN VEROSUUNNITTELU SIIRTOHINNOIT-TELUN AVULLA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Asko Lehtonen
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Talousoikeus
Koulutusohjelma:
Talousoikeuden maisteriohjelma
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
72
Tämän maisterintutkielman tarkoituksena oli selvittää siirtohinnoittelun roolia ja merki-tystä kansainvälisen konsernin verosuunnittelussa sekä löytää kehityskohteita. Tutkiel-massa perehdyttiin erityisesti markkinaehtoperiaatteen merkitykseen ja markkinaehtoisen hinnan määrittämiseen suomalaisen konsernin siirtohinnoittelussa, siten että konsernin emo -tai tytäryhtiö on kotimainen.

Konserniyhtiöiden välisissä liiketoimissa käytettävien hintojen muodostamista kutsutaan siirtohinnoitteluksi. Kansainväliset konserniyhtiöt toimivat lähtökohtaisesti erillisinä yrityksinä ja sijoittuvat useampaan asuinvaltioon. Konsernirakenteesta johtuen yhtiöiden välille muodostuu intressiyhteys, joka välittömästi tai välillisesti vaikuttaa mark-kinaehtoisten hintojen muodostumiseen konserniyhtiöiden välillä.

Aikaisempien tutkimusten perusteella on todettu, että yli 50 % maailmankaupasta on konsernien sisäistä kauppaa ja suurin osa kansainvälisistä emoyhtiöistä pitää siirtohin-noittelua tärkeänä työkaluna konsernin verorasituksen minimoinnissa. Siirtohinnoittelun tärkeyttä veronsaajalle kuvastaa se, että Suomen verohallinto on tehnyt vuosina 2001–2004 verotettavaan tuloon yhteensä yli 300 miljoonaa euroa siirtohinnoittelusta johtuvia lisäyksiä. Tässä tutkimuksessa muodostettiin kuva siirtohinnoittelukäytännöstä oikeus-kirjallisuuden ja oikeuskäytännön pohjalta. Aiheen teorian ja käytännön tulkinnan avulla tutkimuksessa selvitettiin siirtohinnoittelun haasteellisia seikkoja ja mahdollisuuksia nykyisessä siirtohinnoittelukäytännössä, sillä siirtohinnoittelu on kansainvälisen kon-sernin liiketoimintaan liittyvän verosuunnittelun ydintyökalu.

Konsernin yhtiöiden välisissä liiketoimissa käytettävien markkinaehtoisten hintojen määrittäminen ei ole yksiselitteistä, koska hintojen todentaminen perustuu osittain sub-jektiivisesti määritettyihin asiahaaroihin. EU:n tasolla eri valtioiden veropohjien ja -kantojen yhtenäistämisellä voidaan välttää siirtohinnoittelun avulla tapahtuva tarkoitus-hakuinen verotuksen minimointi. Siirtohinnoittelun dokumentointi on hyvä väline pi-demmän aikavälin tavoitteen saavuttamisessa globaalissa siirtohinnoittelussa.
Avainsanat:
konsernin verosuunnittelu, siirtohinnoittelu, markkinaehtoperiaate.
© Tritonia 2014-2019