Vaasan yliopiston opinnäytteet

Kauppatieteellinen tiedekunta, 2013

Rajoitettu
Opinnäytteen kokoteksti
luettavissa vain
Tritonian työasemilla

Käyhkö, Päivi Kristiina

STRATEGINEN JOHTAMINEN – KONSTRUKTIIVINEN TUTKIMUS LIIKE-TOIMINTAYKSIKÖN STRATEGIAN TOTEUTTAMISMALLISTA

Ohjaaja/Valvoja (DI):
Riitta Viitala
Tutkinto:
Kauppatieteiden maisteri
Pääaine:
Johtaminen ja organisaatiot
Tutkielman kieli:
Suomi
Sivumäärä:
85
Huomautukset:
Koulutusohjelma: Strateginen johtaminen
Nykyisin strategian merkitys menestymiseen liiketoimintaympäristössä on suurempi kuin koskaan. Strategia on prosessi, joka käsittää sekä laadinta- että toteuttamisvaiheen. Monissa organisaatioissa käytettään edelleen vanhoja johtamisjärjestelmiä, jossa johtaminen etenee ylhäältä alaspäin. Tämän päivän organisaatiot eivät koostu enää pelkästään keski- tai ylimmästä johdosta vaan organisaatioon kuuluvat kaikki alimmista tasoista aina ylimpään johtoon ja omistajiin asti. Johdossa käytetään paljon aikaan strategiseen suunnitteluun, mutta toteutukseen ei jakseta paneutua riittävästi. Nyt tilanne on aivan toinen: organisaatioiden on saatava kaikki työntekijät toteuttamaan strategiaa savuttaakseen kilpailussa tavoitteensa.

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyritykselle strategian toteuttamisen malli, eli tehdä suunnitelma siitä, miten strategia viedään käytäntöön. Toteutustavaksi valittiin konstruktiivinen lähestymistapa. Strategian toteuttamisen mallin kehittäminen eteni konstruktiivisen tutkimuksen määrittelyvaiheiden mukaisesti. Valittu malli osoittautui toimivaksi lähestymistavaksi, koska liiketoimintayksiköltä puuttui selkeästi suunnitelma strategian käytäntöön viemisestä.

Tutkimuksen lopputuloksena syntyi strategian toteuttamismalli - konstruktio. Mallin avulla lisätään kohdeorganisaation strategian toteuttamisen suunnitelmallisuutta, se toimii johdon ja esimiesten työvälineenä sekä sen avulla viedään strategia osaksi jokaisen työntekijän arkipäivää. Tutkimuksessa havaittiin, että vuosikellomallia ei ole laajemmin hyödynnetty Suomessa strategian toteuttamisessa. Keskeisenä havaintona voidaan samoin pitää sitä, että kehitetty malli soveltuu hyvin joustavasti erikokoisten ja muotoisten organisaatioiden käyttöön. Tämä toimii myös mahdollisena jatkotutkimuksen kiinnostuksen kohteena.


Avainsanat:
strategia, strategiaprosessi, strategian toteuttaminen ja strateginen johtaminen
© Tritonia 2014-2019